Adeiladu dros garthffosydd, neu’n agos atynt


Os ydych yn bwriadu adeiladu dros, neu o fewn tri metr i un o'n pibellau carthffosydd neu ddraeniau ochrol, bydd angen i chi roi gwybod i ni – fel y gallwn ystyried eich cynnig.

Ein gwaith ni yw casglu dŵr wyneb a dŵr gwastraff o gartrefi a busnesau ledled Cymru a rhannau o Loegr. Ac i wneud hyn rydym yn defnyddio ein rhwydwaith enfawr o bibellau carthffosydd, dros 30,000km ohonynt i gyd - mae hynny'n ddigon i estyn i Awstralia ac yn ôl!

Mae ein carthffosydd yn rhedeg o dan y ddaear ar draws ein hardal weithredu, mewn strydoedd a gerddi, caeau a thir. Felly, os ydych chi'n estyn eich eiddo, p'un a ydych yn adeiladu estyniad neu ystafell wydr, mae'n debyg y bydd pibell garthffos gerllaw.

Dyna pam y bydd angen i chi roi gwybod inni os ydych yn bwriadu estyn eich cartref, fel y gallwn sicrhau bod eich cartref, a'n pibellau, yn cael eu diogelu yn ystod ac ar ôl y gwaith adeiladu.

Os ydych yn estyn eich eiddo, bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn gwybod a oes unrhyw brif bibellau dŵr, carthffosydd cyhoeddus neu ddraeniau ar eich tir. Mae'n syniad da canfod hyn cyn dechrau, fel y bydd y gwaith yn mynd rhagddo mor ddidrafferth â phosibl.

Os ydych yn bwriadu adeiladu dros, neu o fewn tri metr i un o'n pibellau carthffosydd neu ddraeniau ochrol, bydd angen i chi roi gwybod i ni – fel y gallwn ystyried eich cynnig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy, mae ein nodiadau canllaw manwl yn lle da i ddechrau. Byddant yn eich helpu i nodi os oes angen caniatâd arnoch a pha fath o ganiatâd. Yna, bydd angen i chi naill ai gyflwyno ffurflen datgan gwaith neu gais am gytundeb ffurfiol.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?

  • Ar ôl inni gael eich cais, byddwn yn ceisio rhoi caniatâd o fewn 14 o ddiwrnodau gwaith.
  • Mewn rhai achosion, efallai y bydd arnom angen rhagor o wybodaeth gennych cyn penderfynu a all y prosiect fynd rhagddo, neu a oes angen ei newid.

Faint fydd y gost?

Mae ein tâl yn cwmpasu cost:

–––– Gweinyddu eich datganiad

–––– Archwilio’r safle os oes angen

–––– Cymorth technegol

–––– Cysylltu â'r corff sy’n rheoli’r gwaith adeiladu neu eich arolygydd cymeradwy

–––– Cyhoeddi eich llythyr caniatâd neu gytundeb

  • Os ydym yn cydsynio i'ch cynllun drwy lythyr, heb fod angen newidiadau i'n rhwydwaith, bydd hyn yn costio £93
  • Os ydym yn cydsynio i'ch cynllun drwy lythyr, ar ôl cwblhau newidiadau i'n rhwydwaith, bydd hyn yn costio £481
  • Os ydym yn cydsynio i'ch cynllun drwy gytundeb cyfreithiol, bydd hyn yn costio £587

Peidiwch ag anghofio

  • Ni chewch chi ddechrau gweithio nes ein bod ni wedi cymeradwyo eich cais.