Cysylltiadau dŵr newydd


Os ydych chi'n adeiladu cartref neu eiddo masnachol newydd (fel siop, swyddfa neu adeilad diwydiannol), oni bai eich bod chi'n bwriadu cynaeafu dŵr glaw, mae'n debygol y bydd arnoch angen cysylltiad newydd â'n prif bibell ddŵr.

Beth fydd y gwasanaeth yn ei ddarparu?

Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer cysylltiadau dŵr newydd ac i ddisodli hen gysylltiadau.

Mae'n bosibl y bydd arnoch angen cysylltiad dŵr newydd os:

 • ydych chi’n adeiladu eiddo newydd
 • ydych chi’n ychwanegu at adeilad (e.e. yn codi estyniad, cyfadeilad neu anecs)
 • oes arnoch angen cyflenwad ar gyfer adeilad dros dro
 • ydych chi’n trosi adeilad yn nifer o unedau â chyflenwadau unigol
 • ydych chi’n trosi eiddo at ddefnydd gwahanol (er enghraifft, troi sgubor neu fodurdy yn dŷ/cartref)
 • ydych chi’n gosod offer atal tân (e.e. taenellwr tân)
 • oes arnoch angen cyflenwad at ddibenion dyfrhau
 • ydych chi’n symud o gyflenwad preifat

Efallai y bydd arnoch angen cyflenwad dŵr amgen os:

 • yw pwysedd eich dŵr yn isel a bod angen cyflenwad mwy arnoch
 • ydych chi'n gwahanu cyflenwad sy’n cael ei rannu
 • you are converting a property into multiple units with a shared supply

Yn achos adeiladau masnachol, os oes angen llawer o ddŵr arnoch, yn enwedig dŵr i'w ddefnyddio ar gyfer prosesau diwydiannol, mae'n bosibl y bydd arnoch angen cysylltiad mawr.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am y broses, dylai ein nodiadau canllaw manwl ar waelod y dudalen hon fod o ddefnydd.

Faint o amser bydd hyn yn ei gymryd?

Mae yna sawl cam yn y broses o drefnu cysylltiad dŵr newydd:


Beth fydd y gost?

Mae cost cysylltiad dŵr newydd yn cynnwys pedair elfen:

1. Y ffi ymgeisio cychwynnol

Ffi o'r bron na ellir ei had-dalu yw hon. Rhaid ei thalu adeg cyflwyno'r cais gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys. Pan ddaw'r amser i dalu'r tâl cysylltu, byddwn ni'n tynnu'r ffi ymgeisio o'r swm, felly dim ond y gwahaniaeth y bydd angen ei thalu:

 • Cost cysylltiad safonol yw £81+TAW y cais. Bydd y dyfynbris a gewch chi'n ddilys am chwe mis. Wedyn bydd angen i chi dalu am gais newydd. I wneud cais am gysylltiad safonol, mewngofnodwch i'r porth ar waelod y dudalen hon.
 • Y pris am gysylltiad mwy, sydd dros 63mm (lle bo angen cyflenwad penodol o ddŵr at ddibenion diffodd tân), yw £2000+TAW y cais. I wneud cais am gysylltiad mwy,  llenwch y ffurflen gais yma a'i dychwelyd i  developer.services@dwrcymru.com

 

2.  Y tâl cysylltu

 • Yn achos cysylltiadau maint safonol, yn dibynnu ar faint o waith y mae angen ei gyflawni i'ch cysylltu â'n rhwydwaith dŵr, mae ein tâl cysylltu'n amrywio o £365+TAW i £2,222+TAW. Mae'n bosibl y bydd yna ffioedd ychwanegol, er enghraifft lle bo angen mwy o hyd er mwyn ymestyn y bibell wasanaeth i'r pwynt cysylltu. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael o dudalen 9 ymlaen yn ein rhestr o daliadau. Dim ond lle nad yw'r eiddo wedi ei heithrio rhag TAW y codir TAW.
 • Yn achos cysylltiadau mwy, byddwn ni'n llunio dyfynbris pwrpasol. Dim ond lle nad yw'r eiddo wedi ei heithrio rhag TAW y codir TAW.

3.  Y tâl seilwaith dŵr

Tâl untro yw hwn:

 • £428 yr eiddo am gysylltiad safonol
 • £428 x y lluosrif o dan sylw am gysylltiadau mwy (mae manylion ein lluosrifau ar dudalennau 22-23 o'r rhestr taliadau)

4. Y tâl seilwaith gwastraff

Tâl untro yw hwn sy'n cael ei bennu gan ein rheoleiddiwr, Ofwat, ac mae'n berthnasol i eiddo sy'n cysylltu â'n system garthffosiaeth hefyd, ac sy’n dewis mynd am gysylltiad dŵr safonol newydd:

 • £428 yr eiddo am gysylltiad safonol
 • £428 x y lluosrif o dan sylw am gysylltiadau mwy (mae manylion ein lluosrifau ar dudalennau 22-23 o’r rhestr taliadau)

Fel cwmni nid-er-elw, mae ein prisiau’n seiliedig ar gost darparu’r gwasanaeth yn unig. Am fanylion ein prisiau, darllenwch ein rhestr o daliadau yma

1. Dewiswch faint cysylltiad

Gweler cost ddangosol ar gyfer eich cysylltiad dŵr newydd. Dewiswch faint eich cysylltiad:

3. Dim cloddio

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£365.00 a £707.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £365.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £19.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Tir heb ei wneud

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£499.00 a £1489.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £499.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £55.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Llwybr troed

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£975.00 a £3963.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £975.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £166.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Ffordd fach

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£1248.00 a £5838.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £1248.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £255.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Ffordd fawr

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£1802.00 a £8120.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £1802.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £351.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Dim cloddio

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£365.00 a £707.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £365.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £19.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Tir heb ei wneud

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£499.00 a £1489.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £499.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £55.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Llwybr troed

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£975.00 a £3963.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £975.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £166.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Ffordd fach

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£1248.00 a £5838.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £1248.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £255.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Ffordd fawr

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£1802.00 a £8120.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £1802.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £351.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Dim cloddio

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£365.00 a £707.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £365.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £19.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Tir heb ei wneud

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£499.00 a £1489.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £499.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £55.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Llwybr troed

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£975.00 a £3963.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £975.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £166.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Ffordd fach

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£1248.00 a £5838.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £1248.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £255.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Ffordd fawr

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£1802.00 a £8120.00.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £1802.00 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £351.00 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

Nodiadau canllaw ar gysylltiadau dŵr newydd

PDF, 340.5kB

Byddem yn cynghori pawb i ddarllen ein nodiadau canllaw manwl yma cyn cyflwyno cais