Cysylltiadau dŵr newydd


Ceir dau fath o gysylltiadau dŵr: cysylltiadau newydd a chysylltiadau ailosodiad. Y peth cyntaf y mae angen i chi ei wneud yw nodi a oes angen cysylltiad newydd ynteu gysylltiad ailosodiad arnoch.

Efallai y bydd angen cysylltiad dŵr newydd arnoch:

 • os ydych yn adeiladu eiddo newydd
 • os ydych yn adeiladu ar eiddo sydd eisoes yn bodoli (e.e. estyniad, fflat mamgu neu randy)
 • os oes angen cyflenwad dros dro yn yr adeilad arnoch
 • os ydych yn gweddnewid eiddo yn unedau lluosog gyda chyflenwadau unigol
 • os ydych yn gweddnewid eiddo a oedd yn arfer cael ei ddefnyddio at ddiben gwahanol (er enghraifft, gweddnewid ysgubor neu garej yn dŷ/cartref)
 • os ydych yn gosod offer tân (e.e. taenellwr dŵr)
 • os oes arnoch angen cyflenwad ar gyfer dibenion dyfrio
 • os ydych yn symud o gyflenwad preifat

Mae angen ailosod y cyflenwad dŵr os:

 • yw eich pwysedd dŵr yn isel a bod angen cyflenwad mwy arnoch
 • ydych yn gwahanu cyflenwad a rennir
 • ydych yn gweddnewid eiddo yn unedau lluosog gyda chyflenwad a rennir

Os ydych chi'n adeiladu cartref newydd neu eiddo masnachol (megis siop, swyddfa neu adeilad diwydiannol), oni bai eich bod yn bwriadu casglu dŵr glaw, mae'n debyg y bydd arnoch angen cysylltiad newydd â'n prif bibell ddŵr.

Ar gyfer adeiladau masnachol, os oes angen llawer o ddŵr arnynt, yn enwedig dŵr a ddefnyddir ar gyfer prosesu diwydiannol, efallai y bydd angen cysylltiad dŵr mawr arnoch.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y broses, fe ddylai ein nodiadau canllaw manwl eich helpu chi.

Ar gyfer offer tân newydd (e.e. taenellwr dŵr)

 • Nid yw hyn yn berthnasol oni bai eich bod chi’n adeiladu eiddo newydd neu'n gweddnewid eiddo sydd eisoes yn bodoli, yng Nghymru.
 • Ym mis Chwefror 2011, gweithredodd Llywodraeth Cymru Fesur Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2011, gan wneud systemau taenellu dŵr yn orfodol ym mhob eiddo domestig newydd. Dysgwch ragor drwy ddarllen ein canllawiau.

Ar gyfer nifer o adeiladau/safle datblygu

 • Os ydych yn adeiladu nifer o adeiladau, gallwch ofyn yn ffurfiol am brif bibell ddŵr oddi wrthym ni. Gellir cael rhagor o fanylion ar ein tudalen prif bibell ddŵr newydd.

Faint fydd y gost?

 • Mae'r tâl a godir am y gwasanaeth hwn yn amrywio yn ôl maint y cysylltiad:
  • £76+TAW fesul cais yw cysylltiad safonol
  • Mae cysylltiad mwy, dros 63mm (lle bo angen cyflenwad dŵr pwrpasol at ddibenion diffodd tân) yn £2000+TAW fesul cais
 • Mae’n rhaid i’r ddau dâl gael eu talu wrth wneud y cais ac ni fydd modd eu had-dalu. Gallwch eu talu nhw drwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys.
 • Ar ôl inni gwblhau'r gwaith, byddwn yn didynnu’r ffi ymgeisio o'ch bil terfynol, felly dim ond y gwahaniaeth y bydd yn rhaid i chi ei dalu.

Peidiwch ag anghofio am garthffosydd

 •  Os ydych chi'n adeiladu tŷ newydd neu nifer o dai newydd, a’ch bod yn gwneud cais am gysylltiad dŵr newydd, mae'n debyg y bydd angen i chi wneud cais i fabwysiadu a chysylltu eich carthffosydd newydd hefyd.
 • Os ydych yn cysylltu â charthffos sydd y tu allan i ffin eich eiddo, mae'n debyg y bydd angen i chi gael cytundeb gennym y byddwn yn mabwysiadu eich carthffosydd cyn iddynt gael eu hadeiladu, oherwydd rheoliadau Llywodraeth Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen cysylltiadau carthffosydd.