Cysylltiadau dŵr newydd


Ceir dau fath o gysylltiadau dŵr: cysylltiadau newydd a chysylltiadau ailosodiad. Y peth cyntaf y mae angen i chi ei wneud yw nodi a oes angen cysylltiad newydd ynteu gysylltiad ailosodiad arnoch.

Efallai y bydd angen cysylltiad dŵr newydd arnoch:

 • os ydych yn adeiladu eiddo newydd
 • os ydych yn adeiladu ar eiddo sydd eisoes yn bodoli (e.e. estyniad, fflat mamgu neu randy)
 • os oes angen cyflenwad dros dro yn yr adeilad arnoch
 • os ydych yn gweddnewid eiddo yn unedau lluosog gyda chyflenwadau unigol
 • os ydych yn gweddnewid eiddo a oedd yn arfer cael ei ddefnyddio at ddiben gwahanol (er enghraifft, gweddnewid ysgubor neu garej yn dŷ/cartref)
 • os ydych yn gosod offer tân (e.e. taenellwr dŵr)
 • os oes arnoch angen cyflenwad ar gyfer dibenion dyfrio
 • os ydych yn symud o gyflenwad preifat

Mae angen ailosod y cyflenwad dŵr os:

 • yw eich pwysedd dŵr yn isel a bod angen cyflenwad mwy arnoch
 • ydych yn gwahanu cyflenwad a rennir
 • ydych yn gweddnewid eiddo yn unedau lluosog gyda chyflenwad a rennir

Os ydych chi'n adeiladu cartref newydd neu eiddo masnachol (megis siop, swyddfa neu adeilad diwydiannol), oni bai eich bod yn bwriadu casglu dŵr glaw, mae'n debyg y bydd arnoch angen cysylltiad newydd â'n prif bibell ddŵr.

Ar gyfer adeiladau masnachol, os oes angen llawer o ddŵr arnynt, yn enwedig dŵr a ddefnyddir ar gyfer prosesu diwydiannol, efallai y bydd angen cysylltiad dŵr mawr arnoch.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y broses, fe ddylai ein nodiadau canllaw manwl eich helpu chi.

Ar gyfer offer tân newydd (e.e. taenellwr dŵr)

 • Nid yw hyn yn berthnasol oni bai eich bod chi’n adeiladu eiddo newydd neu'n gweddnewid eiddo sydd eisoes yn bodoli, yng Nghymru.
 • Ym mis Chwefror 2011, gweithredodd Llywodraeth Cymru Fesur Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2011, gan wneud systemau taenellu dŵr yn orfodol ym mhob eiddo domestig newydd. Dysgwch ragor drwy ddarllen ein canllawiau.

Ar gyfer nifer o adeiladau/safle datblygu

 • Os ydych yn adeiladu nifer o adeiladau, gallwch ofyn yn ffurfiol am brif bibell ddŵr oddi wrthym ni. Gellir cael rhagor o fanylion ar ein tudalen prif bibell ddŵr newydd.

Beth fydd y gost?

Mae sawl taliad yn gysylltiedig â'r gwasanaeth yma:

Ffi ymgeisio gychwynnol
Ffi o'r bron na ellir ei had-dalu yw hon. Rhaid ei thalu adeg cyflwyno'r cais gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys. Pan ddaw'r amser i dalu'r tâl cysylltu, byddwn ni'n tynnu'r ffi ymgeisio o'r swm, felly dim ond y gwahaniaeth y bydd angen i chi ei thalu:

 • Pris cais am gysylltiad safonol yw £77+TAW y cais. Bydd y dyfynbris a gewch chi'n ddilys am chwe mis. Wedyn bydd angen i chi dalu ffi ymgeisio newydd. I wneud cais am gysylltiad safonol, mewngofnodwch i’r porth ar waelod y dudalen hon.
 • Y pris am gysylltiad dros 63mm (lle bo angen cyflenwad penodol o ddŵr at ddibenion diffodd tân) yw £2000+TAW y cais. I wneud cais am gysylltiad mwy, llenwch y ffurflen gais a’i dychwelyd i developer.services@dwrcymru.com

Tâl cysylltu

 • Ar gyfer cysylltiadau maint safonol, yn seiliedig ar faint o waith y mae angen ei gyflawni i'ch cysylltu â'n rhwydwaith dŵr. Mae ein taliadau cysylltu'n amrywio o £375+TAW i £1961+TAW. Mae'n bosibl y bydd yna ffioedd ychwanegol, er enghraifft lle bo angen mesurau pellach i ymestyn y bibell wasanaeth i'r pwynt cysylltu. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael o dudalen 9 ymlaen yn ein rhestr o daliadau. Dim ond lle nad yw'r eiddo wedi ei heithrio rhag TAW y codir TAW.
 • Yn achos cysylltiadau mwy, byddwn ni'n llunio dyfynbris pwrpasol. Dim ond lle nad yw'r eiddo wedi ei heithrio rhag TAW y codir TAW.

Tâl seilwaith dŵr

Tâl untro yw hwn:

 • £400 yr eiddo am gysylltiad safonol
 • £400 x y lluosrif am gysylltiadau mwy (mae manylion ein lluosrifau ar dudalennau 22-23 o'n rhestr taliadau)

Tâl seilwaith gwastraff

Tâl untro yw hwn sy'n berthnasol i eiddo sy'n cysylltu â'n system garthffosiaeth hefyd, ac sy'n dewis cysylltiad dŵr safonol newydd:

 • £400 yr eiddo am gysylltiad safonol
 • £400 x y lluosrif o dan sylw am gysylltiadau mwy (mae manylion ein lluosrifau ar dudalennau 22-23 o'n rhestr taliadau)

Ofwat, sef ein rheoleiddiwr, sy'n pennu ein taliadau seilwaith.

Fel cwmni nid-er-elw, mae ein prisiau'n seiliedig ar gost cyflawni'r gwasanaeth yn unig.

Am fanylion ein prisiau, ewch i'n rhestr brisiau yma.

 

 

Peidiwch ag anghofio am garthffosydd

 •  Os ydych chi'n adeiladu tŷ newydd neu nifer o dai newydd, a’ch bod yn gwneud cais am gysylltiad dŵr newydd, mae'n debyg y bydd angen i chi wneud cais i fabwysiadu a chysylltu eich carthffosydd newydd hefyd.
 • Os ydych yn cysylltu â charthffos sydd y tu allan i ffin eich eiddo, mae'n debyg y bydd angen i chi gael cytundeb gennym y byddwn yn mabwysiadu eich carthffosydd cyn iddynt gael eu hadeiladu, oherwydd rheoliadau Llywodraeth Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen cysylltiadau carthffosydd.