Prif bibell ddŵr newydd


Os ydych yn adeiladu eiddo lluosog ar safle y bydd ffordd newydd arno, mae'n debyg y bydd angen prif bibell ddŵr newydd arnoch.

Mae'r rhan fwyaf o safleoedd datblygu newydd sydd â ffordd newydd arnynt angen prif bibell ddŵr newydd, y byddwn wedyn yn ei chysylltu â'n rhwydwaith presennol. Bydd y brif bibell newydd yn gwasanaethu'r safle ac yna bydd pob eiddo yn cael ei gysylltu â'r brif bibell newydd drwy eu pibellau gwasanaeth unigol eu hunain.

Mae dwy ffordd y gallwch gael prif bibell ddŵr newydd:

 • Gosod prif bibell ddŵr eich hun – Dyma pryd y byddai'r brif bibell ddŵr newydd yn cael ei gosod (a'i chynllunio weithiau) gan gontractwr achrededig, yn lle Dŵr Cymru.
 • Archebu – Dyma pryd y byddem ni'n cynllunio ac yn gosod y brif bibell ddŵr newydd ein hunain.

Gosod prif bibell ddŵr eich hun

Gallwch ddewis cael contractwr achrededig i osod eich prif bibell ddŵr newydd (a'i chynllunio weithiau) yn ein lle ni. Pan fydd eich contractwr wedi gosod y pibellau, byddwn yn sicrhau eu bod nhw’n bodloni ein gofynion a byddwn yn eu mabwysiadu nhw i’n rhwydwaith.

Os ydych chi’n dewis contractwr i osod eich prif bibellau dŵr:

 • cyn i unrhyw waith ddechrau, bydd angen i chi ymrwymo i gytundeb cyfreithiol gyda ni, y tirfeddiannwr a'r darparwr sy’n cyflawni’r gwaith
 • Bydd angen i'r darparwr sy’n cyflawni’r gwaith fod wedi ei achredu gan Gynllun Cofrestru'r Diwydiant Dŵr. Ceir rhagor o wybodaeth am Gynllun Cofrestru'r Diwydiant Dŵr yma. O bryd i'w gilydd, gallwn dderbyn cwmnïau nad ydynt wedi eu hachredu'n llawn, ond rydym ni’n cadw’r hawl i asesu cymhwysedd darparwr os na fydd wedi ei achredu gan Gynllun Cofrestru'r Diwydiant Dŵr
 • bydd angen i chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am gynnydd y gwaith

Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy ddarllen:

Os ydych chi'n meddwl mai gosod prif bibell ddŵr eich hun yw'r dewis gorau i chi, gallwch wneud cais i osod eich prif bibell ddŵr yma.

Faint fydd y gost?

 • Y tâl am y gwasanaeth hwn yw £2000+TAW fesul cais; dylid ei dalu ar adeg gwneud cais ac nid oes modd ei ad-dalu. Gallwch dalu hwn drwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys.
 • Ar ôl inni nodi faint y bydd eich gwaith yn ei gostio, byddwn yn didynnu'r ffi ymgeisio o £2000+TAW o'ch bil terfynol, felly dim ond y gwahaniaeth y bydd yn rhaid i chi ei dalu.

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

 • Mae gan Water UK god ymarfer defnyddiol y gallwch ei lawrlwytho yma.
 • Mae gan Lloyd’s Register offeryn chwilio defnyddiol ar gyfer contractwyr sy’n gosod prif bibellau dŵr sydd wedi eu hachredu gan Gynllun Cofrestru'r Diwydiant Dŵr.

Peidiwch ag anghofio

 • Hyd yn oed os ydych yn gwneud cais i osod eich prif bibell ddŵr eich hun, bydd angen i chi wneud cais am gysylltiadau dŵr newydd ar gyfer pob eiddo.

Archebu

Mae ‘archebu’ yn cynnwys cael Dŵr Cymru i gynllunio a gosod y brif bibell ddŵr. 

Bydd ein peirianwyr arbenigol yn eich arwain drwy'r broses gyfan, o gynllunio'r brif bibell ddŵr newydd i'w hadeiladu hi.

Os nad ydych yn siŵr sut i lenwi'r ffurflen neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, darllenwch ein nodiadau canllaw.

Faint fydd y gost?

 • Y tâl am y gwasanaeth hwn yw £2000+TAW fesul cais; dylid ei dalu ar adeg gwneud y cais ac nid oes modd ei ad-dalu. Gallwch dalu hwn drwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys.
 • Ar ôl inni gwblhau'r gwaith, byddwn yn didynnu’r ffi ymgeisio o £2000+TAW o'ch bil terfynol, felly dim ond y gwahaniaeth y bydd yn rhaid i chi ei dalu.

Peidiwch ag anghofio

 • Hyd yn oed os ydych yn archebu prif bibell ddŵr oddi wrthym ni, bydd angen i chi wneud cais am gysylltiadau dŵr newydd ar gyfer pob eiddo.