Nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar-lein ar hyn o bryd.

Wedi’i ddiweddaru: 15:03 09 June 2023

Mae gennym broblemau ar hyn o pryd sy’n golygu na all cwsmeriaid wneud ceisiadau newydd ar-lein drwy ein porth ac rydym yn gweithio’n galed i ddatrys y broblem. Nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar-lein ar hyn o bryd.

Yn y cyfamser, llenwch ein ffurflenni cais sydd ar gael yma ac anfon pob cais wedi ei lenwi i developer.services@dwrcymru.com. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Chwiliadau draenio a dŵr


Os ydych ar fin prynu neu werthu eiddo, mae'n debyg y byddwch eisiau cael adroddiad i ddangos p'un a yw’n cael ei wasanaethu gan brif bibell ddŵr neu garthffos gyhoeddus ac a oes unrhyw ran o’r seilwaith hwn wedi ei lleoli y tu mewn i ffiniau’r eiddo. Gelwir y math hwn o adroddiad yn ‘chwiliad draenio a dŵr’.

Cyn i chi wneud cais, bydd angen i chi gadarnhau y lleolir yr eiddo yn ein hardal ni. Gallwch ddefnyddio’r gwiriwr cod post hwn i wneud hynny.

Faint fydd y gost?

  • Y tâl am y gwasanaeth hwn yw £6.46+TAW fesul cais; dylid ei dalu ar adeg gwneud y cais ac nid oes modd ei ad-dalu.

Gallwch dalu hwn drwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys.

Fel cwmni nid-er-elw, mae ein prisiau'n seiliedig ar gost cyflawni'r gwasanaeth yn unig.

Am fanylion ein prisiau, ewch i'n rhestr brisiau yma.