Chwiliadau draenio a dŵr


Os ydych ar fin prynu neu werthu eiddo, mae'n debyg y byddwch eisiau cael adroddiad i ddangos p'un a yw’n cael ei wasanaethu gan brif bibell ddŵr neu garthffos gyhoeddus ac a oes unrhyw ran o’r seilwaith hwn wedi ei lleoli y tu mewn i ffiniau’r eiddo. Gelwir y math hwn o adroddiad yn ‘chwiliad draenio a dŵr’.

Cyn i chi wneud cais, bydd angen i chi gadarnhau y lleolir yr eiddo yn ein hardal ni. Gallwch ddefnyddio’r gwiriwr cod post hwn i wneud hynny.

Faint fydd y gost?

  • Y tâl am y gwasanaeth hwn yw £6.62+TAW fesul cais; dylid ei dalu ar adeg gwneud y cais ac nid oes modd ei ad-dalu.

Gallwch dalu hwn drwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys.

Am fanylion ein prisiau, ewch i'n rhestr brisiau yma.