Lleoli ein pibellau dŵr a'n carthffosydd


Os ydych chi yn adeiladu ar dir, yna mae'n syniad da nodi a oes unrhyw rai o'n pibellau yn y ddaear yn gyntaf. Mae unrhyw ddifrod i'n pibellau yn drosedd o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.

Cael mapiau o’n pibellau dŵr a'n carthffosydd

Mae gennym fapiau o'n prif bibellau dŵr a'n rhwydwaith carthffosiaeth. 

Byddwn yn rhoi cynllun ar raddfa 1:2500 ichi yn seiliedig ar y cyfesurynnau x a y a ddarperir gennych.

Gallwn ei ddarparu yn y meintiau canlynol:

A4 (297 x 210 mm)

A3 (420 x297 mm)

A0 (1189 x 841 mm)

Beth fydd y gost?

Rydyn ni'n cynnig sawl gwahanol wasanaeth i'ch helpu chi i ddod o hyd i'n pibellau dŵr a'n carthffosydd:
Os hoffech brynu map:

 • Gallwn ddarparu ein planiau ar dri maint gwahanol, sef A4, A3 ac A0, a'r gost yw £6.60 yr un.
 • Daw planiau dŵr a charthffosiaeth ar wahân am £6.60 yr un.
 • I gyflwyno cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn debyd neu gredyd dilys.

Os hoffech gael arolwg CCTV o garthffos ar gyfer eiddo domestig safonol (lle mae diamedr y garthffos yn llai na 225mm), codir tâl o £178+TAW.

Os hoffech i ni ddod o hyd i brif pibell ddŵr, efallai y gallwn ddarparu tras ddangosol am ddim.Byddwn ond yn gallu gwneud hyn lle gall ein hoffer arolwg ganfod deunydd y prif ddŵr. Felly, dim ond os yw'r prif ddŵr yn fetelaidd y mae'r gwasanaeth hwn ar gael yn gyffredinol.

Lle nad yw'n bosibl olrhain prif ddŵr drwy ddulliau uwchben y ddaear, efallai y bydd angen ymgymryd â thyllau prawf. Mae cost yr ymchwiliad hwn yn dibynnu ar leoliad y safle ynghyd â math, maint a deunydd yr ased. Gan fod pob arolwg yn unigryw rhaid i'n peirianwyr asesu eich gofynion unigol fel y gallant wneud pris mor gywir â phosibl gofyn am arolwg cysylltwch â PlanandProtect@dwrcymru.com.

Fel cwmni nid-er-elw, mae ein taliadau'n seiliedig ar gost darparu'r gwasanaeth yn unig.

Am fanylion ein taliadau, darllenwch ein rhestr o daliadau yma.

Mae’n bwysig nodi

Ar gyfer rhai ardaloedd, nid ni yw'r sefydliad cywir i’w holi am gynlluniau dŵr cyhoeddus neu gynlluniau carthffosiaeth.

 • O ran cynlluniau dŵr cyhoeddus, bydd angen i chi gysylltu â Hafren Dyfrdwy ar gyfer yr ardaloedd canlynol:
  • Heswall
  • Neston
  • Yr Eglwys Wen, Swydd Amwythig
  • Caer
  • Wrecsam
 • Ar gyfer cynlluniau carthffosiaeth cyhoeddus, bydd angen i chi gysylltu â Severn Trent ar gyfer yr ardaloedd canlynol:
  • Rhannau o Ledbury
  • Caerwrangon
  • Trefyclo
 • Os ydych yn byw yn yr ardaloedd hyn neu os oes gennych ddiddordeb mewn cael cynllun ar gyfer eiddo sydd yn yr ardaloedd hyn, cysylltwch â ni a byddwn yn gallu helpu gydag unrhyw ymholiadau.
 • Nid yw ein mapiau’n dangos ymhle mae cysylltiadau preifat eiddo’n ymuno â’n rhwydwaith.
 • Am i ni fabwysiadu draeniau ymyl preifat yn rhan o drosglwyddiad 2011, nid yw llawer ohonynt wedi eu plotio ar ein mapiau.
 • Rydyn ni’n argymell yn gryf eich bod chi’n cyflawni profion i ganfod lleoliad y carthffosydd cyn cloddio neu adeiladu.

A ydych yn estyn eich cartref?

Ein gwaith ni yw casglu dŵr wyneb a dŵr gwastraff o gartrefi a busnesau ledled Cymru a rhannau o Loegr. Ac i wneud hyn rydym yn defnyddio ein rhwydwaith enfawr o bibellau carthffosydd, dros 30,000km ohonynt i gyd - mae hynny'n ddigon i estyn i Awstralia ac yn ôl!

Mae ein carthffosydd yn rhedeg o dan y ddaear ar draws ein hardal weithredu, mewn strydoedd a gerddi, caeau a thir. Felly, os ydych chi'n adeiladu estyniad, mae’n debyg y bydd pibell garthffosiaeth gerllaw.

Os ydych yn bwriadu adeiladu dros, neu o fewn tri metr i un o'n prif bibellau dŵr, pibellau carthffosydd neu ddraeniau ochrol, bydd angen i chi roi gwybod i ni. Ni chewch chi ddechrau gweithio nes ein bod ni wedi cymeradwyo eich cais. Er hynny, nodwch na fyddwn yn caniatáu i chi adeiladu dros unrhyw rai o'n prif bibellau dŵr na’n prif bibellau carthffosiaeth gwasgeddedig, nac yn agos atynt.

Gallwch ganfod rhagor yma.

Dargyfeiriadau ar gyfer adeiladau mwy

Os ydych yn gweithio ar adeilad mwy o faint, ac os oes gennych ddiddordeb mewn dargyfeirio ein prif bibellau dŵr neu garthffosydd er mwyn gwella'r tir hwnnw, yna bydd angen i chi wneud cais am ddargyfeiriad.

Y gost yw £2,000+TAW fesul cais, a fydd wedyn yn cael ei ddidynnu o'r tâl terfynol ar ôl i'r gwaith gael ei wneud.

Nodyn pwysig

 • Yn unol â Deddf y Diwydiant Dŵr 1991, mae'n ddyletswydd arnom i ystyried pob cais dargyfeirio rhesymol.
 • Fodd bynnag, fel arfer, byddai dargyfeiriad a fyddai'n golygu costau gweithredol uwch, neu’n golygu na ellir defnyddio’r brif bibell ddŵr neu’r garthffos gyhoeddus, neu’n golygu ei bod yn anhygyrch peri i’w pherfformiad waethygu, yn cael ei ystyried yn afresymol.