Mapiau o brif bibellau dŵr a charthffosydd


I'ch helpu chi i adeiladu'n ddiogel, gallwn ddarparu copi o'n planiau sy'n dangos lleoliad bras ein prif bibellau dŵr a'n carthffosydd yng nghyffiniau eich cartref neu'ch datblygiad.

Beth fydd y gwasanaeth yn ei ddarparu?

Mae ein cynlluniau ar gael ar raddfa o 1:2500 yn seiliedig ar y cyfesurynnau x ac y a ddarperir, ac yn y meintiau canlynol: A4 (297 x 210 mm), A3 (420 x297 mm) ac A0 (1189 x 841 mm).

Nid yw ein mapiau'n dangos ymhle mae cysylltiadau preifat eiddo’n cysylltu â'n rhwydwaith. Am i ni fabwysiadu draeniau ochrol yn rhan o drosglwyddiad 2011, nid yw llawer ohonynt wedi eu plotio ar ein mapiau.

Argymhellir yn gryf eich bod chi'n canfod y carthffosydd cyn mynd ati i gloddio neu adeiladu.

Faint o amser bydd hyn yn ei gymryd?

Os gwnewch gais ar lein, bydd ein tîm yn cynhyrchu'r plan ac yn ei ddychwelyd i chi cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl i’ch taliad ddod i law.

Beth fydd y gost?

Daw planiau dŵr a charthffosiaeth ar wahân am £6.78 yr un. Er y gellir darparu ein planiau mewn tri maint gwahanol, pris pob maint yw £6.78 yr un. Bydd arnoch angen cerdyn debyd neu gredyd dilys wrth gyflwyno cais ar lein.

Am fanylion ein prisiau, darllenwch ein rhestr o daliadau yma.

Mae hi'n bwysig nodi

Mewn rhai ardaloedd, nid ni yw'r sefydliad i'w holi am blaniau dŵr a charthffosiaeth cyhoeddus.

  • Yn nhermau planiau dŵr cyhoeddus, bydd angen i chi gysylltu â Hafren Dyfrdwy ar gyfer Heswall, Neston a Whitchurch yn Sir Amwythig, Caer a Wrecsam.
  • Am blaniau carthffosiaeth cyhoeddus, bydd angen i chi gysylltu â Severn Trent am rannau o Ledbury, Caerwrangon a Threfyclo.