Cyn cynllunio


A ydych chi’n ystyried adeiladu safle newydd ond yn dal yn y camau cynnar? Fel y dywed yr hen air, y cyntaf i'r felin gaiff falu. Ni waeth pa mor gynnar yr ydych yn y broses, bydd cysylltu â ni cyn gynted â phosibl yn ein helpu i benderfynu a all ein seilwaith dŵr a gwastraff dŵr gynnal eich safle newydd.

Os nad ydych yn siŵr sut i lenwi'r ffurflen neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, darllenwch ein nodiadau canllaw yma.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?

  • Bydd aelod o'n tîm arbenigol pwrpasol wedyn yn gallu cynnig cymorth a chyngor ynghylch eich safle newydd. Byddwn yn ymateb i'ch ymholiad o fewn 21 o ddiwrnodau.
  • Yna bydd y cyngor a ddarperir gennym yn ddilys am 12 mis a bydd yn ein helpu i lywio ein hymateb pan fydd yr awdurdod cynllunio lleol yn ymgynghori â ni ynghylch eich cais cynllunio yn ddiweddarach.

Beth fydd y gost?

Y gost am y gwasanaeth yma yw £71+TAW am bob cais. Rhaid talu hyn adeg cyflwyno'r cais ac ni ellir cynnig ad-daliad wedyn.

Bydd hyn yn darparu gwybodaeth i chi o ran a all ein hasedau gynnal eich datblygiad ai peidio. Er mwyn manteisio ar y gwasanaeth yma, bydd angen unrhyw wybodaeth berthnasol am eich datblygiad arnom, gan gynnwys unrhyw strategaethau draenio a gynigir.

Gallwch dalu hyn gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys.

Am fanylion ein prisiau, ewch i'n rhestr brisiau yma.

Cyn i chi balu

  • Rhywbeth y bydd angen i chi ei ystyried wrth balu unrhyw dir yw, p’un a yw'n cynnwys unrhyw un o'n prif bibellau dŵr neu garthffosydd. Gall difrodi unrhyw rai o'n rhwydweithiau arwain at gamau cyfreithiol yn erbyn y rhai hynny a achosodd y difrod, ac os ydych yn dymuno adeiladu ar ben ein carthffosydd, neu'n agos atynt, bydd angen i chi ofyn am ein caniatâd. Gellir canfod rhagor o wybodaeth yma.

Os ydych yn adeiladu datblygiad mwy yng Nghymru (10 annedd+, 1000m2+ o arwynebedd llawr dibreswyl neu arwynebedd safle o 1+ hectar)

  • Er mai dewisol yw ein gwasanaeth cyn cynllunio, ar gyfer datblygiadau mwy yng Nghymru, mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnoch i ymgynghori â ni fel y nodir yn atodlen 4 o Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016.
  • Nid oes tâl am y gwasanaeth hwn, gan ei fod yn ofyniad statudol. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais am ein gwasanaeth cyn cynllunio cyn ymgynghori â ni o dan y gweithdrefnau hyn, gan y bydd yn helpu i nodi unrhyw broblemau posibl cyn i chi gyflwyno eich cais cynllunio.
  • Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn ein nodiadau canllaw.

A ydych wedi meddwl am ddraenio cynaliadwy?

  • Bydd pob datblygiad newydd sy’n cynnwys mwy nag un adeilad neu sydd ag ardal adeiladu o 100m2 neu fwy yng Nghymru angen caniatâd gan Gorff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (a elwir hefyd yn SAB) ar gyfer unrhyw nodweddion SDCau newydd, yn ôl atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010.
  • Darperir SDCau gan awdurdodau lleol ledled Cymru. Dyma restr hwylus o awdurdodau lleol yn ein hardal weithredu – byddem yn argymell cysylltu â nhw yn uniongyrchol a gofyn am gael siarad â'u tîm SAB.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor Sir Ceredigion

Dinas a Sir Abertawe

Cyngor Dinas Caerdydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Gwynedd

Cyngor Sir Ynys Môn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Powys

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyngor Bro Morgannwg

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

  • Cyn i chi gyflwyno ymholiad cyn cynllunio i ni, argymhellwn eich bod yn siarad yn gyntaf â'ch SAB lleol er mwyn penderfynu ai cysylltu dŵr wyneb â'r garthffos gyhoeddus yw’r ffordd fwyaf priodol o waredu dŵr wyneb.
  • Gellir cael rhagor o wybodaeth am hyn yn ein taflen.

Peidiwch ag anghofio

Efallai eich bod yn gymwys hefyd ar gyfer ein cynllun cymhelldal dŵr wyneb os oes gennych gynlluniau i gael gwared â dŵr wyneb o'r rhwydwaith dŵr gwastraff.