Adeiladu ar ben neu'n agos at garthffosydd


Ein gwaith ni yw casglu dŵr wyneb a dŵr daear o gartrefi a busnesau ledled Cymru a rhannau o Loegr. Rydyn ni'n defnyddio ein rhwydwaith helaeth o bibellau carthffosiaeth i wneud hyn. Mae dros 30,000km ohonynt i gyd - digon i ymestyn i Awstralia a nôl!

Mae ein carthffosydd yn rhedeg o dan y ddaear ar draws ein hardal weithredol i gyd, o dan strydoedd a gerddi, caeau a thir. Felly os ydych chi'n ymestyn eich eiddo trwy godi estyniad neu dŷ  haul, mae'n ddigon posibl bod yna bibell garthffosiaeth gerllaw.

Dyna pam y bydd angen i chi roi gwybod i ni os ydych chi'n bwriadu ehangu eich cartref dros ben carthffos gyhoeddus neu ddraen ochrol (neu o fewn tri metr i un o’r rhain) fel y gallwn sicrhau bod eich cartref, a'n pibellau, yn cael eu hamddiffyn yn ystod y gwaith adeiladu ac ar ôl hynny.

Wrth ddylunio eich cynnig, bydd angen i chi sicrhau eich bod chi'n gwybod a oes unrhyw brif bibellau dŵr, carthffosydd cyhoeddus neu ddraeniau ochrol ar eich tir. Dylech wneud hynny cyn dechrau fel y gall eich estyniad gael ei ddylunio â'n meini prawf mewn golwg. Yn ogystal â sicrhau proses ymgeisio ddidrafferth, bydd hyn yn osgoi oedi diangen a chostau ychwanegol.

Pryd na chewch adeiladu dros ben (neu o fewn tri metr i) un o'n carthffosydd?

Mae hi'n annhebygol y byddwn ni'n derbyn cais os yw diamedr mewnol y garthffos yn fwy na 225mm, neu os yw'r bibell yn ddyfnach na 3 metr. Yn yr achosion hyn, mae'n bosibl y bydd gofyn i chi gadw mwy na tri metr i ffwrdd wrth y garthffos gyhoeddus. Cysylltwch â ni a gallwn ni drafod yr opsiynau sydd ar gael â chi.

Os yw'r gwaith yn cynnwys ymestyn safle masnachol neu adeiladu strwythur newydd nad yw’n gysylltiedig â’r prif adeilad, bydd angen i chi ystyried gwyro'r garthffos. Gallwch gael rhagor o fanylion am wyro carthffosydd yma.

Beth am adeiladu dros ben prif bibell ddŵr neu garthffos dan bwysedd?

Nid ydym yn caniatáu i strwythurau gael eu hadeiladu dros ben neu'n agos at brif bibellau dŵr oherwydd y risgiau sy'n gysylltiedig â hynny. Os ffeindiwch chi bibell, mae hi'n bwysig eich bod chi'n cysylltu â ni ar 0800 9172652 i drafod y camau nesaf. Gallwch gael rhagor o fanylion am wyro prif bibellau dŵr yma.

Beth yw'r ddau brif fath o gais?

Mae dau fath o gais:

  • Hunanardystiad – Proses fyrrach lle gallwch 'hunanardystio' cyhyd â'ch bod chi'n bodloni meini prawf penodol o ran sut y byddwch yn amddiffyn ein carthffos wrth gyflawni’ch gwaith
  • Cais llawn – Proses fanylach, sy'n angenrheidiol ar gyfer gwaith mwy cymhleth neu risg uwch, sy'n cynnwys asesiad technegol o'ch cynigion gan ein tîm pwrpasol

Sut mae canfod pa fath o gais sydd ei hangen arnoch?

Mae ein nodiadau canllaw manwl yn fan cychwyn da, ac maen nhw'n cynnwys rhagor o fanylion am y ddau fath o ganiatâd a gynigiwn a beth y byddwn ni'n ei ganiatáu neu'n ei wrthod.

Bydd angen i chi wybod ymhle mae'r garthffos, ei diamedr mewnol, ei deunydd a'i dyfnder.

Os ydych chi'n bodloni'r meini prawf hunanardystio, gallwch lenwi ffurflen gais a byddwn ni'n anfon neges e-bost atoch i gadarnhau a yw'ch ffurflen wedi cael ei chymeradwyo ai peidio.

Os nad ydych chi'n bodloni'r meini prawf hunanardystio, byddwn ni'n gofyn i chi lenwi cais llawn.

Beth fydd y gost?

Mae'r gost am adeiladu dros ben carthffos yn amrywio yn dibynnu ar y math o gytundeb sydd o dan sylw:

  • Os byddwn ni'n cydsynio i'ch cynllun ar ffurf llythyr, ac nad oes angen gwneud addasiadau i'n rhwydwaith, y gost fydd £77
  • Os byddwn ni'n cydsynio i'ch cynllun ar ffurf llythyr, a bod angen cwblhau gwaith addasu ar ein rhwydwaith, y gost fydd £410
  • Os byddwn ni'n cydsynio i'ch cynllun trwy gytundeb cyfreithiol, y gost fydd £495

Mae hyn yn cynnwys cost gweinyddu eich datganiad, cyflawni archwiliad o'r safle os oes angen, cymorth technegol, cydgysylltu â'r rheolwyr adeiladu neu eich arolygydd cymeradwy, a chyhoeddi eich llythyr cydsynio neu’ch cytundeb.

Fel cwmni nid-er-elw, mae ein prisiau'n seiliedig ar gost cyflawni'r gwasanaeth yn unig.

Am fanylion ein prisiau, ewch i'n rhestr brisiau yma.

A chofiwch

Rydyn ni’n argymell yn gryf eich bod chi’n cyflawni profion i ganfod lleoliad y carthffosydd cyn cloddio neu adeiladu.

Ni chewch ddechrau'r gwaith nes ein bod wedi cydsynio i'ch cais.

Os ydych chi'n dal i fod yn ansicr pa fath o gais sy'n iawn i chi ar ôl darllen ein nodiadau canllaw, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cysylltu â'ch adeiladwr neu'ch tîm dylunio am gymorth.