Dargyfeirio, newid neu adael prif bibell ddŵr


Os ydych yn bwriadu dargyfeirio, newid neu adael prif bibell ddŵr neu gyfarpar ar dir y mae gennych fuddiant ynddo neu eich bod yn berchen arno, ni yw’r tîm i chi.

Os ydych yn dymuno gwella neu ddatblygu'r tir hwnnw, ac os byddai'r prif bibellau dŵr neu'r cyfarpar yn debygol o atal neu rwystro eich datblygiad, yna gallwch wneud cais am ei newid (a elwir hefyd yn ddargyfeiriad) neu ei dynnu.

Os nad ydych yn siŵr sut i lenwi'r ffurflen neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, darllenwch ein nodiadau canllaw yma.

Faint fydd y gost?

  • Y tâl am y gwasanaeth hwn yw £2000+TAW fesul cais; dylid ei dalu ar adeg gwneud cais ac nid oes modd ei ad-dalu. Gallwch dalu hwn drwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys.

Nodyn pwysig

  • Yn unol â Deddf y Diwydiant Dŵr 1991, mae'n ddyletswydd arnom i ystyried pob cais rhesymol am ddargyfeiriad.
  • Fodd bynnag, fel arfer, byddai dargyfeiriad a fyddai'n golygu na ellir defnyddio’r brif bibell ddŵr, neu’n golygu ei bod yn anhygyrch neu'n peri i’w pherfformiad waethygu, yn cael ei ystyried yn afresymol.