Nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar-lein ar hyn o bryd.

Wedi’i ddiweddaru: 15:03 09 June 2023

Mae gennym broblemau ar hyn o pryd sy’n golygu na all cwsmeriaid wneud ceisiadau newydd ar-lein drwy ein porth ac rydym yn gweithio’n galed i ddatrys y broblem. Nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar-lein ar hyn o bryd.

Yn y cyfamser, llenwch ein ffurflenni cais sydd ar gael yma ac anfon pob cais wedi ei lenwi i developer.services@dwrcymru.com. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Dargyfeirio, newid neu adael prif bibell ddŵr


Os ydych yn bwriadu dargyfeirio, newid neu adael prif bibell ddŵr neu gyfarpar ar dir y mae gennych fuddiant ynddo neu eich bod yn berchen arno, ni yw’r tîm i chi.

Os ydych yn dymuno gwella neu ddatblygu'r tir hwnnw, ac os byddai'r prif bibellau dŵr neu'r cyfarpar yn debygol o atal neu rwystro eich datblygiad, yna gallwch wneud cais am ei newid (a elwir hefyd yn ddargyfeiriad) neu ei dynnu.

Os nad ydych yn siŵr sut i lenwi'r ffurflen neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, darllenwch ein nodiadau canllaw yma.

Faint fydd y gost?

Mae dau daliad yn gysylltiedig â'r gwasanaeth hwn:

Ffi ymgeisio cychwynnol

Ffi o'r bron na ellir ei had-dalu o £2,000+TAW yw hon, a rhaid ei thalu adeg cyflwyno'r cais gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys. Pan fydd y gwaith wedi cael ei gwblhau, byddwn ni'n didynnu'r ffi ymgeisio o gost y gwaith gwyro, felly dim ond y gwahaniaeth y bydd angen i chi ei thalu.

Cost gwyro

Mae'r taliad hwn yn amrywio'n dibynnu faint o waith y mae angen ei gyflawni i wyro'r brif bibell ddŵr.

Os ydych chi'n gyngor neu'n awdurdod priffyrdd, gallewch wneud cais am wyriadau o dan y  Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd.

Fel cwmni nid-er-elw, mae ein prisiau'n seiliedig ar gost cyflawni'r gwasanaeth yn unig.

Am fanylion ein prisiau, ewch i'n rhestr brisiau yma.

Nodyn pwysig

  • Yn unol â Deddf y Diwydiant Dŵr 1991, mae'n ddyletswydd arnom i ystyried pob cais rhesymol am ddargyfeiriad.
  • Fodd bynnag, fel arfer, byddai dargyfeiriad a fyddai'n golygu na ellir defnyddio’r brif bibell ddŵr, neu’n golygu ei bod yn anhygyrch neu'n peri i’w pherfformiad waethygu, yn cael ei ystyried yn afresymol.