Dargyfeirio, newid neu adael carthffos gyhoeddus yn segur


Os ydych chi'n dymuno gwella neu ddatblygu tir yr ydych chi'n berchen arno, ac y byddai'r garthffos gyhoeddus yn debygol o atal neu rwystro eich datblygiad, yna mae gennych yr hawl i ofyn am ei newid neu ei thynnu. Ond nid yw hyn yn berthnasol i unrhyw garthffosydd ar briffyrdd neu ffyrdd cyhoeddus.

Pan ddaw eich ffurflen mynegiant o ddiddordeb i law, byddwn ni'n ystyried eich gofynion ac yn anfon neges bellach atoch a fydd yn cynnwys y pecyn angenrheidiol i gyflwyno cais. Llenwch y ffurflen gais a'i dychwelyd i ni trwy ei hanfon i developer.services@dwrcymru.com ynghyd â'r holl ddogfennaeth ategol angenrheidiol.

Pan fydd yr holl wybodaeth angenrheidiol gennym, bydd ein peirianwyr yn ystyried eich cais ac yn rhoi gwybod i chi a ydyn ni'n cydsynio i'ch awgrym cyn pen 28 diwrnod gwaith.
 
Os nad ydych chi'n siŵr sut i fynd ati i lenwi'r ffurflen mynegiant o ddiddordeb, neu os oes unrhyw gwestiynau gennych, darllenwch ein nodiadau canllaw.

Beth fydd y gost?

  • Ni chodir unrhyw gost o'r bron i wneud cais am y gwasanaeth hwn. Am fod pob achos yn wahanol, bydd un o'n peirianwyr yn gallu cyfrifo cost y gwaith sy'n gysylltiedig â'ch cais ar ôl iddo gael ei archwilio a'i gymeradwyo. Mae'r ffi yn seiliedig ar gost y gwaith adeiladu sydd ynghlwm wrth wyro'r garthffos, felly mae hi'n bwysig rhoi amcangyfrif o'r gost.
  • Mae ein Rhestr o Daliadau'n cynnig rhagor o wybodaeth am sut y cyfrifir y ffi i ddargyfeirio'r garthffos.
  • Ni fydd angen i chi dalu nes bod peiriannydd wedi cymeradwyo dyluniad y gwyriad i'r garthffos.

Nodyn pwysig

  • Yn unol â Deddf y Diwydiant Dwr 1991, mae dyletswydd arnom i ystyried pob cais rhesymol am wyriad.
  • Fodd bynnag, byddai gwyriad a fyddai'n golygu nad oes modd defnyddio neu gyrchu'r garthffos, neu a fyddai'n amharu ar ei pherfformiad, yn cael ei ystyried yn afresymol fel rheol.