Cau

Dewislen

Ffurflen Ymholiadau Draenio a Dŵr


Os ydych chi ar fin prynu neu werthu eiddo, mae'n debyg y byddwch am gael adroddiad i ddangos a yw'n cael ei wasanaethu gan brif bibell ddŵr neu garthffos, ac a oes unrhyw ran o'r seilwaith yma o fewn ffiniau'r eiddo. Gelwir adroddiad o'r math yma'n 'chwiliad draenio a dŵr'.

Y gost am y gwasanaeth yma yw £6.62+TAW am bob cais. Rhaid talu hyn adeg cyflwyno'r cais ac ni ellir cynnig ad-daliad. Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, bydd aelod o'r tîm gwasanaethau datblygu'n cysylltu trwy e-bost.

Bydd angen:

  • Cerdyn Talu Sicrhewch fod gennych gerdyn credyd/debyd wrth law i wneud taliad ar gyfer y cais yma