Cysylltiadau carthffos newydd


Os ydych chi'n adeiladu cartref neu ddatblygiad newydd, mae'n debyg eich bod chi eisiau cysylltu ag un o'n pibellau carthffosiaeth fel y gallwn fynd â'ch dŵr wyneb a’ch dŵr gwastraff oddi yno i'w drin, ei lanhau a'i ddychwelyd i'r amgylchedd.

Ar gyfer cartref neu adeilad

Os oes arnoch angen cysylltiad newydd â'n rhwydwaith carthffosydd, yna'r cam cyntaf yn y broses yw penderfynu a yw'r garthffos neu'r draen ochrol yr ydych yn ei gysylltu y tu allan neu y tu mewn i ffin eich eiddo.

Bydd y graffigyn hwn yn eich helpu i benderfynu ym mha gategori y mae eich eiddo yn perthyn:

Y tu allan i ffin eich eiddo

Os yw’r garthffos gyhoeddus y tu allan i ffin eich eiddo, oherwydd rheoliad Llywodraeth Cymru, mae'n debyg y bydd rhaid i chi gael cytundeb mabwysiadu ar waith cyn dechrau adeiladu.

Ceir rhagor o wybodaeth am y broses hon ar ein tudalen mabwysiadu carthffosiaeth. Gelwir hyn hefyd yn gais ‘adran 104’ neu ‘a104’.

Pan fydd y cytundeb mabwysiadu hwn ar waith, yna cewch wneud cais am gysylltiad carthffos newydd.

Y tu mewn i ffin eich eiddo

Os yw'r garthffos gyhoeddus y tu mewn i ffin eich eiddo, yna nid oes angen cytundeb mabwysiadu arnoch. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw gofyn inni am gysylltiad newydd.

Gelwir hyn hefyd yn gais ‘adran 106’ neu ‘a106’.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y broses, fe ddylai ein nodiadau canllaw manwl eich helpu chi.

Faint fydd y gost?

  • Y gost ar gyfer pob cysylltiad carthffos newydd yw £169 ac mae angen talu am hwn wrth wneud y cais. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys.

Ar gyfer nifer o adeiladau/safle datblygu

  • Os ydych chi'n adeiladu nifer o adeiladau, oherwydd rheoliadau Llywodraeth Cymru, mae'n debygol y bydd rhaid i chi gael cytundeb mabwysiadu cyn i chi ddechrau adeiladu unrhyw ddraeniau ochrol neu garthffosydd.

Peidiwch ag anghofio

  • Bydd angen inni gymeradwyo unrhyw gysylltiad newydd â charthffos gyhoeddus. Hyd yn oed os ydych yn ailddefnyddio cysylltiad carthffos sydd eisoes yn bodoli, bydd angen i ni ei gymeradwyo. Os nad ydym wedi rhoi ein caniatâd, yna rydych chi'n torri'r gyfraith.

Beth fydd y gost?

Un cysylltiad newydd â charthffos ar gyfer:

  • 1-25 eiddo (gall un cysylltiad wasanaethu sawl eiddo) - £172..
  • 26+ eiddo (gall un cysylltiad wasanaethu sawl eiddo) - £310.

Mae hyn yn cynnwys ein harchwiliad o’r cysylltiad newydd a’n sêl bendith iddo.

Fel cwmni nid-er-elw, mae ein prisiau'n seiliedig ar gost cyflawni'r gwasanaeth yn unig.

Am fanylion ein prisiau, ewch i'n rhestr brisiau yma.