Mabwysiadu systemau carthffosiaeth arfaethedig


Os ydych chi'n adeiladu cartref neu ddatblygiad newydd, mae'n debyg eich bod eisiau cysylltu ag un o'n pibellau carthffosiaeth fel y gallwn fynd â'ch dŵr gwastraff oddi yno i'w drin, ei lanhau a'i ddychwelyd i'r amgylchedd. Gelwir hyn yn gysylltiad carthffos.

Os ydych yn gwneud cais am gysylltiad carthffos newydd a bod y garthffos y tu allan i ffin eich eiddo, neu ei bod yn gwasanaethu mwy nag un adeilad, yna bydd angen i chi:

  • ofyn i ni ymrwymo i gytundeb mabwysiadu gyda chi yn gyntaf, cyn i chi adeiladu
  • adeiladu yr hyn a elwir yn ‘ddraen ochrol’, a fydd yn cysylltu eich eiddo â'n carthffos

Gallwch nodi a yw'r garthffos y tu allan ynteu y tu mewn i ffin eich eiddo drwy ymweld â'n tudalen cysylltu carthffosydd.

Ar gyfer eiddo unigol, gellir dod o hyd i'n nodiadau canllaw yma.

Ar gyfer eiddo lluosog, gellir dod o hyd i'n nodiadau canllaw yma.

Ar ôl i chi gael cyfle i ddarllen y nodiadau canllaw a phan fyddwch yn gyfforddus eich bod chi’n bodloni ein canllawiau ni, rhowch ragor o fanylion i ni am eich datblygiad drwy’r ffurflen gais hon. Gelwir y ffurflen gais hon hefyd yn gais ‘adran 104’ neu ‘a104’.

Yna, bydd aelod o'n tîm yn gallu cynnig cymorth a chyngor i chi.

Faint fydd y gost?

For the charges of this service, please take a look at our schedule of charges.

Rheoleiddiad y dylid bod yn ymwybodol ohono

Peidiwch ag anghofio

  • Yn ogystal â gofyn inni fabwysiadu eich system garthffosiaeth newydd, bydd angen i chi wneud cais am gysylltiad carthffos.

Archebion am garthffosydd

Weithiau, nid oes gan eich cartref neu eich safle ffordd o ddraenio i garthffos gyhoeddus oherwydd bod tir sy'n eiddo i drydydd parti rhwng y safle a'r garthffos. Os na fydd y trydydd parti yn rhoi mynediad i chi i'r tir, yna gallwch ofyn yn ffurfiol (archebu) am garthffos gyhoeddus a/neu ddraen ochrol oddi wrthym ni.

Bydd ein peirianwyr arbenigol yn gallu eich arwain drwy'r broses gyfan, o gynllunio'r garthffos i'w hadeiladu hi.

A oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais? Rhowch yr holl fanylion yma a bydd aelod o'n tîm mewn cysylltiad â chi.

Os nad ydych yn siŵr sut i lenwi'r ffurflen neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, darllenwch ein nodiadau canllaw.

Faint fydd y gost?

  • Y tâl am y gwasanaeth hwn yw £2000+TAW fesul cais; dylid ei dalu ar adeg gwneud y cais ac nid oes modd ei ad-dalu. Gallwch dalu hwn drwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys.
  • Ar ôl inni gwblhau'r gwaith, byddwn yn didynnu’r ffi ymgeisio o £2000+TAW o'ch bil terfynol, felly dim ond y gwahaniaeth y bydd yn rhaid i chi ei dalu.

Peidiwch ag anghofio

  • Hyd yn oed os ydych yn archebu carthffos gyhoeddus oddi wrthym ni, bydd angen i chi wneud cais am gysylltiad carthffos newydd.