Rheoleiddiad y dylid bod yn ymwybodol ohono


Gall adeiladu a datblygu deimlo'n gymhleth iawn weithiau oherwydd bod nifer o ofynion a rheoliadau cyfreithiol gwahanol y mae'n rhaid i chi eu bodloni.

Y newyddion da yw bod gan ein tîm wybodaeth drwyadl am y gofynion cyfreithiol a'r rheoliadau sy'n benodol i Gymru, a'r rhannau cyffiniol o Loegr a wasanaethir gennym.

Gall ein tîm arbenigol weithio'n agos gyda chi i sicrhau bod eich gwaith yn bodloni'r rheoliadau. Ar ôl i chi basio ein harolygiadau, byddwn yn cysylltu eich pibellau â'r rhwydwaith.

Dyma grynodeb defnyddiol o'r rheoliadau presennol a allai fod o ddefnydd i chi:

Mae angen taenellwyr dŵr ym mhob tŷ a fflat newydd yng Nghymru

Ers mis Ionawr 2016, mae angen gosod systemau taenellu dŵr ym mhob tŷ a fflat newydd a’r rhai sydd wedi eu gweddnewid.

Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru yw hon, a cheir manylion amdani yn ei Mesur Diogelwch Tân Domestig (Cymru) y gellir ei ddarllen yn llawn yma.

Yr hyn y mae angen ei wybod arnoch

 • Os ydych chi'n datblygu adeilad neu safle newydd, dylid bod system taenellu dŵr ym mhob un o'ch adeiladau.
 • Dim ond ar gyfer adeiladau domestig neu breswyl y mae’r rheoliad hwn yn berthnasol, ac nid ar gyfer adeiladau a ddefnyddir at ddibenion masnachol.
 • Ar ôl i chi gynllunio eich system taenellu dŵr, byddwn wedyn yn ei harchwilio ac yn sicrhau ei bod yn bodloni rheoliadau (Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999).
 • Gallwn ddarparu cysylltiad mwy, 32mm, gyda mesurydd electro-pwls pan ofynnir amdano. Dyma'r opsiwn nodweddiadol a ddewisir pan fo’r cynllunydd taenellwyr dŵr wedi cynghori eich bod chi’n gosod system daenellu sy’n bwydo’n uniongyrchol o’r brif bibell ddŵr.
 • Ni allwn warantu bod dŵr, llif na phwysedd ar gael ar gyfer systemau o'r fath ac mae’n rhaid ystyried yr agweddau hyn wrth gynllunio’r system daenellu. Rydym yn gweithredu isafswm pwysau gweithredol o 1.5 Bar yn unol â'r rheoliad presennol.

A ydych yn dymuno gwybod rhagor?

Mae angen systemau draenio cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd yng Nghymru

Ers Ionawr 2019, mae’n rhaid i bob datblygiad newydd sy'n:

 • Cynnwys mwy nag un adeilad neu
 • Sydd ag arwynebedd adeiladu o 100m2 neu fwy

gynnwys systemau draenio cynaliadwy (SDCau) ar gyfer dŵr wyneb.

Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru yw hon, a cheir manylion amdani yn atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 y gallwch ei darllen yn llawn yma.

Gall systemau draenio traddodiadol gynyddu'r perygl o lifogydd. Mae SDCau yn efelychu'r broses ddraenio naturiol, sy'n golygu eu bod nhw’n lleihau'r perygl o lifogydd.

Yr hyn y mae angen ei wybod arnoch

 • Os ydych chi'n datblygu safle sydd â mwy nag un adeilad, mae angen i chi ei gynllunio gyda system ddraenio gynaliadwy mewn golwg.
 • Mae’n rhaid cynllunio ac adeiladu SDCau yn unol â safonau statudol Llywodraeth Cymru.
 • Mae’n rhaid i gynlluniau SDCau gael eu cymeradwyo gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (SAB), cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.
 • Darperir SABau gan awdurdodau lleol ledled Cymru. Dyma restr hwylus o awdurdodau lleol yn ein hardal weithredu – byddem yn argymell cysylltu â nhw yn uniongyrchol a gofyn am gael siarad â'u tîm SAB.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor Sir Ceredigion

Dinas a Sir Abertawe

Cyngor Dinas Caerdydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Gwynedd

Cyngor Sir Ynys Môn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Powys

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyngor Bro Morgannwg

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 • Ar ôl ichi wneud cais i'ch awdurdod cynllunio lleol am gymeradwyaeth, byddant yn cysylltu â ni fel y gallwn gadarnhau ein bod ni’n gallu ymdrin ag unrhyw gysylltiadau dŵr gwastraff newydd i mewn i'n rhwydwaith.
 • Ar ôl i’r awdurdod cynllunio lleol a'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy gymeradwyo eich cynllun, bydd yn cael ei fabwysiadu a'i gynnal gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy.
 • Nid oes rhaid i chi gael cymeradwyaeth gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy os:
  • Goblygiadau draenio tŷ sengl sydd gan eich datblygiad a bod arwynebedd y tir a gwmpesir gan y gwaith adeiladu yn llai na 100m2, neu os
  • Yw arwynebedd y tir a gwmpesir yn llai na 100m2 a’i fod yn cynnwys unrhyw fath arall o waith adeiladu.

A ydych yn dymuno gwybod rhagor?

Peidiwch ag anghofio

 • Efallai eich bod yn gymwys hefyd ar gyfer ein Cynllun cymhelldal dŵr wyneb os oes gennych gynlluniau i gael gwared â dŵr wyneb o'r rhwydwaith dŵr gwastraff

Mae’n rhaid i'r rhan fwyaf o garthffosydd newydd gael eu mabwysiadu gennym ni cyn iddynt gael eu hadeiladu

Os ydych chi'n cysylltu â'r rhwydwaith carthffosydd cyhoeddus naill ai drwy ddraen ochrol (h.y. draen sy'n ymestyn y tu hwnt i ffin yr eiddo cysylltiol) neu garthffos newydd (h.y. un sy’n gwasanaethu mwy nag un eiddo), mae'n debyg y bydd angen i chi ymrwymo i gytundeb mabwysiadu gyda ni (Deddf y Diwydiant Dŵr 1991).

O ran cynllunio carthffosydd a draeniau ochrol yr ydych yn dymuno inni eu mabwysiadu, mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â safonau Canllawiau Dylunio ‘Carthffosydd i’w Mabwysiadu 7fed Rhifyn’ yn ogystal â Safonau Gweinidogion Cymru ar gyfer Carthffosydd Disgyrchiant a Draeniau Ochrol.

Hefyd, mae'n rhaid i chi brofi eich bod chi (neu eich contractwr) yn gallu cael mynediad at y rhwydwaith carthffosydd cyhoeddus yn ddiogel, drwy ddangos bod gennych y systemau a'r prosesau iechyd a diogelwch priodol ar waith.

Yr hyn y mae angen ei wybod arnoch

 • Mae'n debyg y bydd angen i chi ymrwymo i gytundeb mabwysiadu gyda ni cyn adeiladu draen ochrol neu garthffos newydd.
 • Mae’n rhaid i bob carthffos a draen ochrol gydymffurfio â safonau Canllawiau Dylunio ‘Carthffosydd i’w Mabwysiadu 7fed Rhifyn’ a Safonau Gweinidogion Cymru ar gyfer Carthffosydd Disgyrchiant a Draeniau Ochrol.
 • Os ydych chi neu eich contractwr yn dymuno cael mynediad i’n rhwydwaith o garthffosydd cyhoeddus, mae’n rhaid i chi brofi bod y systemau a'r prosesau iechyd a diogelwch priodol ar waith gennych.
 • Ni fyddwn yn caniatáu i gontractwr gael mynediad i’r rhwydwaith nes y byddwn wedi cadarnhau ei fod yn sefydliad sy’n aelod o broses achredu Safety Schemes in Procurement (SSIP).
 • Caiff Safety Schemes in Procurement ei gymeradwyo gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, sydd wedi dwyn ynghyd nifer o gyrff achredu Iechyd a Diogelwch sydd eisoes yn bodoli o dan ymbarél yr SSIP.
 • Pan fyddwn yn derbyn cais am gysylltiad carthffos, byddwn yn bodloni ein hunain bod gan y contractwr a benodwyd yr achrediad SSIP angenrheidiol. Yna, byddwn yn anfon copi o'r llythyr cymeradwyo atoch chi a'ch contractwr penodedig, a fydd yn amlinellu'r camau nesaf.

A ydych yn dymuno gwybod rhagor?

Os ydych chi’n dymuno rhagor o wybodaeth am sefydliad SSIP, ewch i’w wefan.