Ein taliadau


Bob blwyddyn, fe fyddwn ni’n cyhoeddi rhestr newydd o daliadau y cytunwn arnynt ymlaen llaw gyda'n rheoleiddiwr economaidd, Ofwat.

Mae ein rhestr o daliadau diweddaraf yn berthnasol o 1 Ebrill 2020 a gellir ei darllen yn llawn yma.

Ar gyfer ein holl wasanaethau, gellir gwneud taliadau drwy ein porth ar-lein yma.

Ein hymrwymiad i wasanaethau cwsmeriaid

Fel cwmni sy'n eiddo i’n cwsmeriaid ac a reolir ganddynt, byddwn yn mynd cyn belled â phosibl i wneud pethau'n iawn y tro cyntaf, bob tro, ond weithiau mae pethau yn mynd o chwith.

Dyma ein haddewid i chi pan fo pethau'n mynd o chwith: byddwn yn cywiro’r sefyllfa cyn gynted â phosibl a phan fyddwn yn methu â chyrraedd ein lefelau gwasanaeth, byddwn yn ymddiheuro i chi (gan gynnwys ein cynlluniau er mwyn atal hynny rhag digwydd eto) ac yn eich ad-dalu'n ariannol.

Gallwch ddod o hyd i holl fanylion ein had-daliadau a phryd y cânt eu gwneud yma. Bydd y taliadau hyn yn cael eu gwneud yn awtomatig, felly nid oes angen eu hawlio nhw.