Cysylltiadau carthffos newydd


Os ydych chi’n adeiladu cartref neu ddatblygiad newydd, mae’n debyg y byddwch am gysylltu ag un o’n pibellau carthffosiaeth fel y gallwn gludo eich dŵr gwastraff i ffwrdd i’w drin, ei lanhau a’i ddychwelyd i’r amgylchedd.

Os ydych chi wedi defnyddio ein gwasanaethau ni o’r blaen neu os oes gennych chi gytundeb mabwysiadu gyda ni eisoes, yna does dim angen i chi boeni am ateb y cwestiynau isod, ewch yn syth i’n ffurflen mynegi diddordeb yma.

1. Ydych chi’n bwriadu cysylltu llifoedd dŵr budr neu ddŵr wyneb â’r garthffos gyhoeddus? Cyfun (Dŵr glaw a dŵr gwastraff wedi’u cysylltu yn yr un bibell)

Os nad ydych chi wedi defnyddio ein gwasanaethau datblygwyr o’r blaen, yna drwy lenwi’r cwestiynau isod byddwn ni’n gallu eich cyfeirio at y man cywir ar gyfer yr hyn sydd ei angen arnoch chi.

Ar gyfer cytundebau mabwysiadu presennol, byddwn ni’n anfon y cais am gysylltiad newydd â’r garthffos atoch chi’n awtomatig cyn gynted ag y bydd y cytundeb cyfreithiol wedi’i gwblhau.

2. Ydych chi’n bwriadu gwneud cysylltiad parhaol neu gysylltiad ag uned les dros dro?

4. Os yw’ch hysbysiad o benderfyniad cynllunio yn cynnwys amod draenio cyn cychwyn, a yw hyn wedi’i gyflawni?

Ceir enghraifft o amod cyn cychwyn isod.

Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn cychwyn nes bod cynllun draenio ar gyfer y safle wedi’i gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo yn ysgrifenedig ganddo. Bydd y cynllun yn darparu ar gyfer gwaredu dŵr budr, dŵr wyneb a dŵr tir, ac yn cynnwys asesiad o’r potensial i waredu dŵr wyneb a dŵr tir drwy ddulliau cynaliadwy. Ar ôl hynny, caiff y cynllun ei weithredu yn unol â’r manylion cymeradwy cyn i’r datblygiad gael ei feddiannu ac ni chaniateir i unrhyw ddŵr budr, dŵr wyneb na draeniad tir gael ei gysylltu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â’r system garthffosiaeth gyhoeddus.

5. Sylwer

Cysylltu yn uniongyrchol â charthffos gyhoeddus neu ddraen preifat sy’n cysylltu’n anuniongyrchol â’r system garthffosiaeth gyhoeddus. Sicrhewch fod tystiolaeth yn cael ei chyflwyno ynghyd â’ch cais dilynol ar gyfer Cysylltiad Newydd â’r Garthffos.

 • Carthffos gyhoeddus- Pibell sy’n gwasanaethu o leiaf ddau eiddo. Gall y bibell hon fod o fewn eich cwrtil neu ar y briffordd gyhoeddus.
 • Draen preifat - Draen preifat – Pibell ddŵr sy’n cael ei defnyddio i gludo llifoedd o adeiladau ac iardiau o fewn cwrtil sengl. Bydd y bibell ddŵr hon ond i’w gael yn eich cwrtil chi

Enghraifft o gysylltiad y tu allan i’r ffin - bydd hyn yn gofyn am fabwysiadu

Enghraifft o gysylltiad y tu allan i’r ffin - bydd hyn yn gofyn am fabwysiadu

Enghraifft o gysylltiad lle mae’r garthffos gyhoeddus o fewn ffin y safle

Enghraifft o gysylltiad lle mae’r garthffos gyhoeddus o fewn ffin y safle

Lle ydych chi’n bwriadu cysylltu â’r garthffos gyhoeddus?

6. Are you looking to connect a single property or multiple buildings?

7. Sylwer

Diolch am ateb y cwestiynau. Yn seiliedig ar yr atebion rydych wedi’u rhoi, rydym yn credu y gallwch chi symud ymlaen i’r dudalen mynegi diddordeb. Byddwn yn ceisio adolygu’ch achos ac anfon y pecyn ymgeisio atoch chi i’w lenwi a’i ddychwelyd atom o fewn 3 diwrnod gwaith.

Yn y cyfamser, os hoffech chi roi gwybod i ni am unrhyw beth arall rydych chi’n teimlo ei fod yn bwysig, neu os hoffech chi drafod unrhyw beth ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 0800 917 2652.

7. Sylwer

6. Sylwer

6. Oes angen i chi wneud cais am gytundeb mabwysiadu?

5. Sylwer

Yn rhan o’r broses o wneud cais bydd angen i chi roi tystiolaeth bod gennych ganiatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad. Ffoniwch ni i drafod neu arhoswch tan eich bod wedi cael caniatâd cynllunio cyn cyflwyno eich cais.

4. Sylwer

Yn rhan o’r broses o wneud cais bydd angen i chi roi tystiolaeth bod gennych ganiatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad. Ffoniwch ni i drafod neu arhoswch tan eich bod wedi cael caniatâd cynllunio cyn cyflwyno eich cais.

Rhowch alwad i ni

Os byddai’n well gennych siarad â ni dros y ffôn, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion isod

0800 917 2652

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5:00pm

4. Os yw’ch hysbysiad o benderfyniad cynllunio yn cynnwys amod draenio cyn cychwyn, a yw hyn wedi’i gyflawni?

Ceir enghraifft o amod cyn cychwyn isod.

Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn cychwyn nes bod cynllun draenio ar gyfer y safle wedi’i gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo yn ysgrifenedig ganddo. Bydd y cynllun yn darparu ar gyfer gwaredu dŵr budr, dŵr wyneb a dŵr tir, ac yn cynnwys asesiad o’r potensial i waredu dŵr wyneb a dŵr tir drwy ddulliau cynaliadwy. Ar ôl hynny, caiff y cynllun ei weithredu yn unol â’r manylion cymeradwy cyn i’r datblygiad gael ei feddiannu ac ni chaniateir i unrhyw ddŵr budr, dŵr wyneb na draeniad tir gael ei gysylltu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â’r system garthffosiaeth gyhoeddus.

5. Sylwer

Cysylltu yn uniongyrchol â charthffos gyhoeddus neu ddraen preifat sy’n cysylltu’n anuniongyrchol â’r system garthffosiaeth gyhoeddus. Sicrhewch fod tystiolaeth yn cael ei chyflwyno ynghyd â’ch cais dilynol ar gyfer Cysylltiad Newydd â’r Garthffos.

 • Carthffos gyhoeddus- Pibell sy’n gwasanaethu o leiaf ddau eiddo. Gall y bibell hon fod o fewn eich cwrtil neu ar y briffordd gyhoeddus.
 • Draen preifat - Draen preifat – Pibell ddŵr sy’n cael ei defnyddio i gludo llifoedd o adeiladau ac iardiau o fewn cwrtil sengl. Bydd y bibell ddŵr hon ond i’w gael yn eich cwrtil chi

Enghraifft o gysylltiad y tu allan i’r ffin - bydd hyn yn gofyn am fabwysiadu

Enghraifft o gysylltiad y tu allan i’r ffin - bydd hyn yn gofyn am fabwysiadu

Enghraifft o gysylltiad lle mae’r garthffos gyhoeddus o fewn ffin y safle

Enghraifft o gysylltiad lle mae’r garthffos gyhoeddus o fewn ffin y safle

Lle ydych chi’n bwriadu cysylltu â’r garthffos gyhoeddus?

6. Are you looking to connect a single property or multiple buildings?

7. Sylwer

Diolch am ateb y cwestiynau. Yn seiliedig ar yr atebion rydych wedi’u rhoi, rydym yn credu y gallwch chi symud ymlaen i’r dudalen mynegi diddordeb. Byddwn yn ceisio adolygu’ch achos ac anfon y pecyn ymgeisio atoch chi i’w lenwi a’i ddychwelyd atom o fewn 3 diwrnod gwaith.

Yn y cyfamser, os hoffech chi roi gwybod i ni am unrhyw beth arall rydych chi’n teimlo ei fod yn bwysig, neu os hoffech chi drafod unrhyw beth ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 0800 917 2652.

7. Sylwer

6. Sylwer

6. Oes angen i chi wneud cais am gytundeb mabwysiadu?

5. Sylwer

Yn rhan o’r broses o wneud cais bydd angen i chi roi tystiolaeth bod gennych ganiatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad. Ffoniwch ni i drafod neu arhoswch tan eich bod wedi cael caniatâd cynllunio cyn cyflwyno eich cais.

3. Sylwer

2. Ydych chi’n bwriadu gwneud cysylltiad parhaol neu gysylltiad ag uned les dros dro?

Diolch am eich diddordeb. Os nad oes gennych gadarnhad o gytundeb blaenorol i gysylltu dŵr wyneb â’r garthffos gyhoeddus neu gydsyniad y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (SAB), gallai hyn achosi i’ch cais gael ei wrthod.

Er mwyn sicrhau bod eich cais yn cael ei gymeradwyo, rydym yn argymell eich bod chi’n cael y cytundeb angenrheidiol neu gymeradwyaeth SAB yn gyntaf ac yna’n dod yn ôl i orffen gweddill y broses ymgeisio. Os bydd angen mwy o help arnoch chi, cysylltwch â ni ar y rhif isod.

Os oes gennych chi gymeradwyaeth SAB, symudwch ymlaen i’r cwestiwn nesaf isod.

Rhowch alwad i ni

Os byddai’n well gennych siarad â ni dros y ffôn, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion isod

0800 917 2652

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5:00pm

4. Os yw’ch hysbysiad o benderfyniad cynllunio yn cynnwys amod draenio cyn cychwyn, a yw hyn wedi’i gyflawni?

Ceir enghraifft o amod cyn cychwyn isod.

Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn cychwyn nes bod cynllun draenio ar gyfer y safle wedi’i gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo yn ysgrifenedig ganddo. Bydd y cynllun yn darparu ar gyfer gwaredu dŵr budr, dŵr wyneb a dŵr tir, ac yn cynnwys asesiad o’r potensial i waredu dŵr wyneb a dŵr tir drwy ddulliau cynaliadwy. Ar ôl hynny, caiff y cynllun ei weithredu yn unol â’r manylion cymeradwy cyn i’r datblygiad gael ei feddiannu ac ni chaniateir i unrhyw ddŵr budr, dŵr wyneb na draeniad tir gael ei gysylltu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â’r system garthffosiaeth gyhoeddus.

5. Sylwer

Cysylltu yn uniongyrchol â charthffos gyhoeddus neu ddraen preifat sy’n cysylltu’n anuniongyrchol â’r system garthffosiaeth gyhoeddus. Sicrhewch fod tystiolaeth yn cael ei chyflwyno ynghyd â’ch cais dilynol ar gyfer Cysylltiad Newydd â’r Garthffos.

 • Carthffos gyhoeddus- Pibell sy’n gwasanaethu o leiaf ddau eiddo. Gall y bibell hon fod o fewn eich cwrtil neu ar y briffordd gyhoeddus.
 • Draen preifat - Draen preifat – Pibell ddŵr sy’n cael ei defnyddio i gludo llifoedd o adeiladau ac iardiau o fewn cwrtil sengl. Bydd y bibell ddŵr hon ond i’w gael yn eich cwrtil chi

Enghraifft o gysylltiad y tu allan i’r ffin - bydd hyn yn gofyn am fabwysiadu

Enghraifft o gysylltiad y tu allan i’r ffin - bydd hyn yn gofyn am fabwysiadu

Enghraifft o gysylltiad lle mae’r garthffos gyhoeddus o fewn ffin y safle

Enghraifft o gysylltiad lle mae’r garthffos gyhoeddus o fewn ffin y safle

Lle ydych chi’n bwriadu cysylltu â’r garthffos gyhoeddus?

6. Are you looking to connect a single property or multiple buildings?

7. Sylwer

Diolch am ateb y cwestiynau. Yn seiliedig ar yr atebion rydych wedi’u rhoi, rydym yn credu y gallwch chi symud ymlaen i’r dudalen mynegi diddordeb. Byddwn yn ceisio adolygu’ch achos ac anfon y pecyn ymgeisio atoch chi i’w lenwi a’i ddychwelyd atom o fewn 3 diwrnod gwaith.

Yn y cyfamser, os hoffech chi roi gwybod i ni am unrhyw beth arall rydych chi’n teimlo ei fod yn bwysig, neu os hoffech chi drafod unrhyw beth ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 0800 917 2652.

7. Sylwer

6. Sylwer

6. Oes angen i chi wneud cais am gytundeb mabwysiadu?

5. Sylwer

Yn rhan o’r broses o wneud cais bydd angen i chi roi tystiolaeth bod gennych ganiatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad. Ffoniwch ni i drafod neu arhoswch tan eich bod wedi cael caniatâd cynllunio cyn cyflwyno eich cais.

4. Sylwer

Yn rhan o’r broses o wneud cais bydd angen i chi roi tystiolaeth bod gennych ganiatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad. Ffoniwch ni i drafod neu arhoswch tan eich bod wedi cael caniatâd cynllunio cyn cyflwyno eich cais.

Rhowch alwad i ni

Os byddai’n well gennych siarad â ni dros y ffôn, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion isod

0800 917 2652

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5:00pm

4. Os yw’ch hysbysiad o benderfyniad cynllunio yn cynnwys amod draenio cyn cychwyn, a yw hyn wedi’i gyflawni?

Ceir enghraifft o amod cyn cychwyn isod.

Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn cychwyn nes bod cynllun draenio ar gyfer y safle wedi’i gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo yn ysgrifenedig ganddo. Bydd y cynllun yn darparu ar gyfer gwaredu dŵr budr, dŵr wyneb a dŵr tir, ac yn cynnwys asesiad o’r potensial i waredu dŵr wyneb a dŵr tir drwy ddulliau cynaliadwy. Ar ôl hynny, caiff y cynllun ei weithredu yn unol â’r manylion cymeradwy cyn i’r datblygiad gael ei feddiannu ac ni chaniateir i unrhyw ddŵr budr, dŵr wyneb na draeniad tir gael ei gysylltu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â’r system garthffosiaeth gyhoeddus.

5. Sylwer

Cysylltu yn uniongyrchol â charthffos gyhoeddus neu ddraen preifat sy’n cysylltu’n anuniongyrchol â’r system garthffosiaeth gyhoeddus. Sicrhewch fod tystiolaeth yn cael ei chyflwyno ynghyd â’ch cais dilynol ar gyfer Cysylltiad Newydd â’r Garthffos.

 • Carthffos gyhoeddus- Pibell sy’n gwasanaethu o leiaf ddau eiddo. Gall y bibell hon fod o fewn eich cwrtil neu ar y briffordd gyhoeddus.
 • Draen preifat - Draen preifat – Pibell ddŵr sy’n cael ei defnyddio i gludo llifoedd o adeiladau ac iardiau o fewn cwrtil sengl. Bydd y bibell ddŵr hon ond i’w gael yn eich cwrtil chi

Enghraifft o gysylltiad y tu allan i’r ffin - bydd hyn yn gofyn am fabwysiadu

Enghraifft o gysylltiad y tu allan i’r ffin - bydd hyn yn gofyn am fabwysiadu

Enghraifft o gysylltiad lle mae’r garthffos gyhoeddus o fewn ffin y safle

Enghraifft o gysylltiad lle mae’r garthffos gyhoeddus o fewn ffin y safle

Lle ydych chi’n bwriadu cysylltu â’r garthffos gyhoeddus?

6. Are you looking to connect a single property or multiple buildings?

7. Sylwer

Diolch am ateb y cwestiynau. Yn seiliedig ar yr atebion rydych wedi’u rhoi, rydym yn credu y gallwch chi symud ymlaen i’r dudalen mynegi diddordeb. Byddwn yn ceisio adolygu’ch achos ac anfon y pecyn ymgeisio atoch chi i’w lenwi a’i ddychwelyd atom o fewn 3 diwrnod gwaith.

Yn y cyfamser, os hoffech chi roi gwybod i ni am unrhyw beth arall rydych chi’n teimlo ei fod yn bwysig, neu os hoffech chi drafod unrhyw beth ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 0800 917 2652.

7. Sylwer

6. Sylwer

6. Oes angen i chi wneud cais am gytundeb mabwysiadu?

5. Sylwer

Yn rhan o’r broses o wneud cais bydd angen i chi roi tystiolaeth bod gennych ganiatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad. Ffoniwch ni i drafod neu arhoswch tan eich bod wedi cael caniatâd cynllunio cyn cyflwyno eich cais.

3. Sylwer

2. Sylwer Parhaol

Diolch am eich diddordeb. Os nad oes gennych gadarnhad o gytundeb blaenorol i gysylltu dŵr wyneb â’r garthffos gyhoeddus neu gydsyniad y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (SAB), gallai hyn achosi i’ch cais gael ei wrthod.

Er mwyn sicrhau bod eich cais yn cael ei gymeradwyo, rydym yn argymell eich bod chi’n cael y cytundeb angenrheidiol neu gymeradwyaeth SAB yn gyntaf ac yna’n dod yn ôl i orffen gweddill y broses ymgeisio. Os bydd angen mwy o help arnoch chi, cysylltwch â ni ar y rhif isod.

Os oes gennych chi gymeradwyaeth SAB, symudwch ymlaen i’r cwestiwn nesaf isod.

3. Oes gennych chi ganiatâd cynllunio? Amherthnasol (For example Permitted Development)

4. Os yw’ch hysbysiad o benderfyniad cynllunio yn cynnwys amod draenio cyn cychwyn, a yw hyn wedi’i gyflawni?

Ceir enghraifft o amod cyn cychwyn isod.

Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn cychwyn nes bod cynllun draenio ar gyfer y safle wedi’i gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo yn ysgrifenedig ganddo. Bydd y cynllun yn darparu ar gyfer gwaredu dŵr budr, dŵr wyneb a dŵr tir, ac yn cynnwys asesiad o’r potensial i waredu dŵr wyneb a dŵr tir drwy ddulliau cynaliadwy. Ar ôl hynny, caiff y cynllun ei weithredu yn unol â’r manylion cymeradwy cyn i’r datblygiad gael ei feddiannu ac ni chaniateir i unrhyw ddŵr budr, dŵr wyneb na draeniad tir gael ei gysylltu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â’r system garthffosiaeth gyhoeddus.

5. Sylwer

Cysylltu yn uniongyrchol â charthffos gyhoeddus neu ddraen preifat sy’n cysylltu’n anuniongyrchol â’r system garthffosiaeth gyhoeddus. Sicrhewch fod tystiolaeth yn cael ei chyflwyno ynghyd â’ch cais dilynol ar gyfer Cysylltiad Newydd â’r Garthffos.

 • Carthffos gyhoeddus- Pibell sy’n gwasanaethu o leiaf ddau eiddo. Gall y bibell hon fod o fewn eich cwrtil neu ar y briffordd gyhoeddus.
 • Draen preifat - Draen preifat – Pibell ddŵr sy’n cael ei defnyddio i gludo llifoedd o adeiladau ac iardiau o fewn cwrtil sengl. Bydd y bibell ddŵr hon ond i’w gael yn eich cwrtil chi

Enghraifft o gysylltiad y tu allan i’r ffin - bydd hyn yn gofyn am fabwysiadu

Enghraifft o gysylltiad y tu allan i’r ffin - bydd hyn yn gofyn am fabwysiadu

Enghraifft o gysylltiad lle mae’r garthffos gyhoeddus o fewn ffin y safle

Enghraifft o gysylltiad lle mae’r garthffos gyhoeddus o fewn ffin y safle

Lle ydych chi’n bwriadu cysylltu â’r garthffos gyhoeddus?

6. Are you looking to connect a single property or multiple buildings?

7. Sylwer

Diolch am ateb y cwestiynau. Yn seiliedig ar yr atebion rydych wedi’u rhoi, rydym yn credu y gallwch chi symud ymlaen i’r dudalen mynegi diddordeb. Byddwn yn ceisio adolygu’ch achos ac anfon y pecyn ymgeisio atoch chi i’w lenwi a’i ddychwelyd atom o fewn 3 diwrnod gwaith.

Yn y cyfamser, os hoffech chi roi gwybod i ni am unrhyw beth arall rydych chi’n teimlo ei fod yn bwysig, neu os hoffech chi drafod unrhyw beth ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 0800 917 2652.

7. Sylwer

6. Sylwer

6. Oes angen i chi wneud cais am gytundeb mabwysiadu?

5. Sylwer

Yn rhan o’r broses o wneud cais bydd angen i chi roi tystiolaeth bod gennych ganiatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad. Ffoniwch ni i drafod neu arhoswch tan eich bod wedi cael caniatâd cynllunio cyn cyflwyno eich cais.

4. Sylwer

Yn rhan o’r broses o wneud cais bydd angen i chi roi tystiolaeth bod gennych ganiatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad. Ffoniwch ni i drafod neu arhoswch tan eich bod wedi cael caniatâd cynllunio cyn cyflwyno eich cais.

Rhowch alwad i ni

Os byddai’n well gennych siarad â ni dros y ffôn, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion isod

0800 917 2652

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5:00pm

4. Os yw’ch hysbysiad o benderfyniad cynllunio yn cynnwys amod draenio cyn cychwyn, a yw hyn wedi’i gyflawni? Ydy neu Amherthnasol

Ceir enghraifft o amod cyn cychwyn isod.

Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn cychwyn nes bod cynllun draenio ar gyfer y safle wedi’i gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo yn ysgrifenedig ganddo. Bydd y cynllun yn darparu ar gyfer gwaredu dŵr budr, dŵr wyneb a dŵr tir, ac yn cynnwys asesiad o’r potensial i waredu dŵr wyneb a dŵr tir drwy ddulliau cynaliadwy. Ar ôl hynny, caiff y cynllun ei weithredu yn unol â’r manylion cymeradwy cyn i’r datblygiad gael ei feddiannu ac ni chaniateir i unrhyw ddŵr budr, dŵr wyneb na draeniad tir gael ei gysylltu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â’r system garthffosiaeth gyhoeddus.

5. Sylwer Tu Mewn

Cysylltu yn uniongyrchol â charthffos gyhoeddus neu ddraen preifat sy’n cysylltu’n anuniongyrchol â’r system garthffosiaeth gyhoeddus. Sicrhewch fod tystiolaeth yn cael ei chyflwyno ynghyd â’ch cais dilynol ar gyfer Cysylltiad Newydd â’r Garthffos.

 • Carthffos gyhoeddus- Pibell sy’n gwasanaethu o leiaf ddau eiddo. Gall y bibell hon fod o fewn eich cwrtil neu ar y briffordd gyhoeddus.
 • Draen preifat - Draen preifat – Pibell ddŵr sy’n cael ei defnyddio i gludo llifoedd o adeiladau ac iardiau o fewn cwrtil sengl. Bydd y bibell ddŵr hon ond i’w gael yn eich cwrtil chi

Enghraifft o gysylltiad y tu allan i’r ffin - bydd hyn yn gofyn am fabwysiadu

Enghraifft o gysylltiad y tu allan i’r ffin - bydd hyn yn gofyn am fabwysiadu

Enghraifft o gysylltiad lle mae’r garthffos gyhoeddus o fewn ffin y safle

Enghraifft o gysylltiad lle mae’r garthffos gyhoeddus o fewn ffin y safle

Lle ydych chi’n bwriadu cysylltu â’r garthffos gyhoeddus?

6. Are you looking to connect a single property or multiple buildings? Adeiladau Lluosog

7. Sylwer

Diolch am ateb y cwestiynau. Yn seiliedig ar yr atebion rydych wedi’u rhoi, rydym yn credu y gallwch chi symud ymlaen i’r dudalen mynegi diddordeb. Byddwn yn ceisio adolygu’ch achos ac anfon y pecyn ymgeisio atoch chi i’w lenwi a’i ddychwelyd atom o fewn 3 diwrnod gwaith.

Yn y cyfamser, os hoffech chi roi gwybod i ni am unrhyw beth arall rydych chi’n teimlo ei fod yn bwysig, neu os hoffech chi drafod unrhyw beth ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 0800 917 2652.

7. Sylwer

6. Sylwer

6. Oes angen i chi wneud cais am gytundeb mabwysiadu?

5. Sylwer

Yn rhan o’r broses o wneud cais bydd angen i chi roi tystiolaeth bod gennych ganiatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad. Ffoniwch ni i drafod neu arhoswch tan eich bod wedi cael caniatâd cynllunio cyn cyflwyno eich cais.

3. Sylwer

2. Sylwer

Diolch am eich diddordeb. Mae angen cais ar wahân ar gyfer pob math o lif (dŵr budr a dŵr wyneb) ac mae’n rhaid dangos cadarnhad o gytundeb ymlaen llaw neu gymeradwyaeth SAB gyda’r cais dŵr wyneb.

Ewch yn ôl at y cam blaenorol a dewiswch un o’r opsiynau i barhau.

Generic Document Thumbnail

Canllawiau ar gysylltiad newydd â charthffos

PDF, 198.9kB

Os oes arnoch angen arweiniad pellach am y cais hwn, cewch lawrlwytho'n canllawiau manwl yma.