Cysylltiadau dŵr newydd – maint safonol


Os ydych chi'n adeiladu cartref neu eiddo masnachol newydd (fel siop, swyddfa neu adeilad diwydiannol), oni bai eich bod chi'n bwriadu cynaeafu dŵr glaw, mae'n debygol y bydd arnoch angen cysylltiad newydd â'n prif bibell ddŵr.

Beth fydd y gwasanaeth yn ei ddarparu?

Mae'r gwasanaeth yma ar gyfer cysylltiadau dŵr newydd a disodli hen gysylltiadau.

Mae'n bosibl y bydd arnoch angen cysylltiad dŵr newydd wrth:

 • adeiladu eiddo newydd
 • ychwanegu at adeilad sy’n bodoli eisoes (e.e. codi estyniad, cyfadeilad neu anecs)
 • trefnu cyflenwad ar gyfer adeilad dros dro
 • trosi adeilad yn nifer o unedau â chyflenwadau unigol
 • trosi eiddo a oedd yn arfer cael ei ddefnyddio at ddiben gwahanol (er enghraifft, troi sgubor neu fodurdy yn dŷ/cartref)
 • gosod offer atal tân (e.e. taenellwr tân)
 • trefnu cyflenwad at ddibenion dyfrhau
 • symud o gyflenwad preifat

Efallai y bydd arnoch angen cyflenwad dŵr amgen os:

 • yw pwysedd eich dŵr yn isel a bod angen cyflenwad mwy arnoch
 • ydych chi'n gwahanu cyflenwad a rennir
 • ydych chi'n trosi eiddo yn nifer o unedau sy'n rhannu cyflenwad

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am y broses, dylai ein nodiadau canllaw manwl ar waelod y dudalen hon fod o gymorth.

Faint o amser bydd hyn yn ei gymryd?

Mae yna sawl cam yn y broses newydd o drefnu cysylltiad dŵr newydd:

Beth fydd y gost?

Mae cost cysylltiad dŵr newydd yn cynnwys pedair cost gwahanol, sef:

1. Ffi ymgeisio gychwynnol

Ffi o'r bron na ellir ei had-dalu yw hon. Rhaid ei thalu adeg cyflwyno'r cais gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys.

 • Y pris am gysylltiad safonol yw £94.54+TAW y cais. Bydd y dyfynbris a gewch chi'n ddilys am chwe mis. Wedyn bydd angen i chi dalu ffi ymgeisio newydd. I wneud cais am gysylltiad safonol, mewngofnodwch i'r porth ar waelod y dudalen hon.

2. Tâl cysylltu

 • Ar gyfer cysylltiadau maint safonol, yn seiliedig ar faint o waith y mae angen ei gyflawni i'ch cysylltu â'n rhwydwaith dŵr, mae ein taliadau cysylltu'n amrywio o £401.97+TAW i £3,720.91+TAW. Mae'n bosibl y bydd yna ffioedd ychwanegol, er enghraifft lle bo angen ychwanegu metrau er mwyn ymestyn y bibell wasanaeth i'r pwynt cysylltu. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar dudalen 9 ymlaen yn ein rhestr o daliadau. Dim ond lle nad yw'r eiddo wedi ei heithrio rhag TAW y bydd angen ychwanegu TAW at y swm.
 • Yn achos cysylltiadau mwy, byddwn ni'n llunio dyfynbris pwrpasol. Dim ond lle nad yw'r eiddo wedi ei heithrio rhag TAW y codir TAW.

3. Tâl seilwaith dŵr

Tâl untro yw hwn:

 • £487 yr eiddo am gysylltiad safonol
 • £487 x y lluosrif perthnasol am gysylltiadau mwy (mae manylion ein lluosrifau ar dudalennau 22-23 o'r rhestr taliadau)

4. Tâl seilwaith gwastraff

Tâl untro yw hwn sy'n cael ei bennu gan ein rheoleiddiwr, Ofwat. Mae'n berthnasol i eiddo sy'n cysylltu â'n system garthffosiaeth hefyd ac sy'n dewis cael cysylltiad dŵr safonol newydd:

 • £487 yr eiddo am gysylltiad safonol
 • £487 x y lluosrif perthnasol am gysylltiadau mwy (mae manylion ein lluosrifau ar dudalennau 22-23 o'r rhestr taliadau)

Fel cwmni nid-er-elw, mae ein prisiau'n seiliedig ar gost darparu'r gwasanaeth yn unig. Am fanylion ein prisiau, darllenwch ein rhestr o daliadau yma.

Gweler cost ddangosol ar gyfer eich cysylltiad dŵr newydd. Dewiswch faint eich cysylltiad:

1. Dewiswch faint cysylltiad 32mm

Gweler cost ddangosol ar gyfer eich cysylltiad dŵr newydd. Dewiswch faint eich cysylltiad:

3. Dim cloddio

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£401.97 a £774.21.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £401.97 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £20.68 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Tir heb ei wneud

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£559.49 a £1638.41.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £559.49 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £59.94 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Llwybr troed

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£1117.51 a £4567.03*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £1117.51 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £191.64 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Ffordd fach

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£1436.88 a £6749.94.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £1436.88 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £295.17 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Ffordd fawr

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£2086.69 a £9385.87.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £2086.69 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £405.51 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Dim cloddio

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£404.43 a £776.67.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £404.43 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £20.68 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Tir heb ei wneud

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£561.96 a £1640.88.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £561.96 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £59.94 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Llwybr troed

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£1119.97 a £4569.49*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £1119.97 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £191.64 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Ffordd fach

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£1439.34 a £6752.40.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £1439.34 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £295.17 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Ffordd fawr

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£2089.15 a £9388.33.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £2089.15 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £405.51 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Dim cloddio

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£1766.04 a £2138.28.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £1766.04 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £20.68 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Tir heb ei wneud

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£2181.70 a £3260.62.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £2181.70 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £59.94 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Llwybr troed

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£2533.19 a £5982.71.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £2533.19 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £191.64 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Ffordd fach

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£3527.95 a £8841.01.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £3527.95 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £295.17 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

3. Ffordd fawr

Byddem yn disgwyl i'r gost ar gyfer y cysylltiad hwn fod rhwng:

£3720.91 a £11020.09.*

Sut ydym ni wedi cyfrifo hyn?
Codir tâl o £3720.91 am 2m cyntaf y cysylltiad, ac mae tâl fesul metr ychwanegol o £405.51 y metr (hyd at 18 metr). Os yw eich cysylltiad ymhellach na 18 medr i ffwrdd yna byddai angen i chi osod cysylltiad ychwanegol yn breifat.

*Ceir eithriadau a all olygu cost ychwanegol fesul achos. Gan gynnwys Taliadau Infra, Rheoli Traffig, Tir Halogedig, Cysylltiadau Cangen, Cysylltiadau 50 +63mm, Hunan Osod, Cysylltiadau Diamedr Mawr a Mynediad Tir.

Nodiadau canllaw ar gysylltiadau dŵr newydd

PDF, 340.5kB

Byddem yn cynghori pawb i ddarllen ein nodiadau canllaw manwl yma cyn cyflwyno cais