Caffael prif bibellau dŵr a hunan-osod


Os ydych yn adeiladu eiddo lluosog ar safle y bydd ffordd newydd arno, mae'n debyg y bydd angen prif bibell ddŵr newydd arnoch.

Caffael prif bibellau dŵr

Caffael prif bibellau dŵr yw’r drefn sy’n cael ei defnyddio os yw datblygwr yn adeiladu dau eiddo neu ragor fel rheol. Os ydych chi’n chwilio am gysylltiad dŵr ar gyfer un eiddo yn unig, ewch i’n tudalen.

Gallwch ganfod rhagor yma

Mae'r rhan fwyaf o safleoedd datblygu newydd sydd â ffordd newydd arnynt angen prif bibell ddŵr newydd, y byddwn wedyn yn ei chysylltu â'n rhwydwaith presennol. Bydd y brif bibell newydd yn gwasanaethu'r safle ac yna bydd pob eiddo yn cael ei gysylltu â'r brif bibell newydd drwy eu pibellau gwasanaeth unigol eu hunain.

Mae dwy ffordd y gallwch gael prif bibell ddŵr newydd:

  • Gosod prif bibell ddŵr eich hun – Dyma pryd y byddai'r brif bibell ddŵr newydd yn cael ei gosod (a'i chynllunio weithiau) gan gontractwr achrededig, yn lle Dŵr Cymru.
  • Archebu – Dyma pryd y byddem ni'n cynllunio ac yn gosod y brif bibell ddŵr newydd ein hunain.

Gosod prif bibell ddŵr eich hun

Gallwch ddewis cael contractwr achrededig i osod eich prif bibell ddŵr newydd (a'i chynllunio weithiau) yn ein lle ni. Pan fydd eich contractwr wedi gosod y pibellau, byddwn yn sicrhau eu bod nhw’n bodloni ein gofynion a byddwn yn eu mabwysiadu nhw i’n rhwydwaith.

Os ydych chi’n dewis contractwr i osod eich prif bibellau dŵr:

  • cyn i unrhyw waith ddechrau, bydd angen i chi ymrwymo i gytundeb cyfreithiol gyda ni, y tirfeddiannwr a'r darparwr sy’n cyflawni’r gwaith
  • Bydd angen i'r darparwr sy’n cyflawni’r gwaith fod wedi ei achredu gan Gynllun Cofrestru'r Diwydiant Dŵr. Ceir rhagor o wybodaeth am Gynllun Cofrestru'r Diwydiant Dŵr yma. O bryd i'w gilydd, gallwn dderbyn cwmnïau nad ydynt wedi eu hachredu'n llawn, ond rydym ni’n cadw’r hawl i asesu cymhwysedd darparwr os na fydd wedi ei achredu gan Gynllun Cofrestru'r Diwydiant Dŵr
  • bydd angen i chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am gynnydd y gwaith

Er mwyn osgoi unrhyw oedi, pan fydd eich cynllun hunan-osod wedi cyrraedd y cyfnod adeiladu, gofynnwn i chi gadw mewn cysylltiad â ni i ddweud beth yw’ch rhaglen. Mae angen anfon y ffurflenni isod ar wahanol adegau yn y broses adeiladu i self.lay@dwrcymru.com.

Ffurflenni hunan-osod

SLN1Commencement of mainlaying 190719

Lawrlwytho
85kB, DOCX

SLN2Annex1Sampling Request 190719

Lawrlwytho
94.9kB, DOCX

SLN2Provision of supply for pressure and bacteriological testing 190719

Lawrlwytho
107.3kB, DOCX

SLN3Request for a permanent supply of water 190719

Lawrlwytho
69.6kB, DOCX

SLN4aRequest for DCWW to operate a valve for B2B connection 190719

Lawrlwytho
84.7kB, DOCX

SLN4bNotification of proposed routine contestable mains connection 190719

Lawrlwytho
68.1kB, DOCX

SLN5aNotification of completed routine mains connection 190719

Lawrlwytho
72.8kB, DOCX

SLN5bNotification of aborted routine mains connection 190719

Lawrlwytho
72.2kB, DOCX

SLN6Notification of commencement of water service connection 190719

Lawrlwytho
66kB, DOCX

SLN7Notification of completed water service connection 190719

Lawrlwytho
56.2kB, DOCX

SLN8Request to meter installation on water selflay scheme 190719

Lawrlwytho
63kB, DOCX

Vesting Certificate 190719

Lawrlwytho
43.8kB, DOCX

Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy ddarllen:

Os ydych chi’n meddwl taw hunan-osod yw’r dewis gorau i chi, dyma sut i wneud cais.

Os ydych am i ni ddylunio’r cynllun i chi yna ewch yn syth i’n ffurflen gais hunan-osod. Os ydych chi’n dylunio’r peth eich hun, bydd angen i chi gyflwyno ein ffurflen pwynt cysylltu cyn y cais hunan-osod.

Faint fydd y gost?

Mae ambell i gost yn gysylltiedig â'r gwasanaeth hwn:

Ffi ymgeisio gychwynnol

Ffi o'r bron na ellir ei had-dalu o £2,000+TAW yw hon, i'w thalu adeg cyflwyno'r cais gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys. Ar ôl cwblhau'r gwaith, byddwn ni'n didynnu’r ffi ymgeisio o'ch taliad cyn datblygu, felly dim ond y gwahaniaeth y bydd angen ei thalu.

Yn achos gwaith hunan-osod, byddwn ni'n eich talu am wneud y gwaith er mwyn adlewyrchu'r incwm y byddwn yn ei gael o'r cynllun yn y dyfodol. Rydyn ni'n gwneud hyn trwy system o ddau daliad:

Taliad cyn datblygu

Taliad y bydd angen i chi ei wneud i ni cyn dechrau'r gwaith yw hwn.

Naill ai cost cyflawni'r gwaith na ellir ei herio neu amcangyfrif o'r swm cyfnewid am gyflawni'r cynllun yw hwn, p'run bynnag yw'r lleiaf.

Tâl amrywiol yw hwn, yn dibynnu ar fanylion pob cynllun unigol.

Yn y mwyafrif o achosion, caiff y swm ei ad-dalu gan ddarparydd hunan-osod achrededig (SLP) adeg cwblhau'r cynllun.

Taliad asedau

Taliad yw hwn y byddwn yn ei wneud i chi neu'r SLP, sy'n adlewyrchu'r gost y byddai angen i ni ei thalu i'n contractwr am gyflawni'r gwaith (y gwaith y gellir ei herio), minws y swm cyfnewid. Y swm cyfnewid yw'r gwahaniaeth rhwng incwm amcanestynedig y cynllun a chost cyflawni'r cynllun hwnnw.

Caiff ei dalu i chi ar ôl i ni fabwysiadu'r brif bibell ddŵr a chyflawni cyfrif terfynol i gyfrifo taliad terfynol yr ased. Rydyn ni'n gwneud taliadau ased interim lle bo'r cynllun wedi ei freinio mewn sawl cam.

Er enghraifft, pe bair gwaith yn costio £10,000 i Ddŵr Cymru gyflawni’r gwaith ein hunain neu trwy ein contractwr fel rheol, a’i bod yn gwarantu refeniw o £9,000 i ni yn y dyfodol, yna câi taliad yr ased ei gyfrifo ar sail £10,000 minws y gwahaniaeth o £1,000, syn golygu taw’r taliad terfynol am yr ased fyddai £9,000+TAW.

Mae dau daliad yn gysylltiedig â'r gwasanaeth hwn:

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

  • Mae gan Water UK god ymarfer defnyddiol y gallwch ei lawrlwytho yma.
  • Mae gan Lloyd’s Register offeryn chwilio defnyddiol ar gyfer contractwyr sy’n gosod prif bibellau dŵr sydd wedi eu hachredu gan Gynllun Cofrestru'r Diwydiant Dŵr.

Peidiwch ag anghofio

  • Hyd yn oed os ydych yn gwneud cais i osod eich prif bibell ddŵr eich hun, bydd angen i chi wneud cais am gysylltiadau dŵr newydd ar gyfer pob eiddo.

Archebu

Mae ‘archebu’ yn cynnwys cael Dŵr Cymru i gynllunio a gosod y brif bibell ddŵr. 

Bydd ein peirianwyr arbenigol yn eich arwain drwy'r broses gyfan, o gynllunio'r brif bibell ddŵr newydd i'w hadeiladu hi.

Os nad ydych yn siŵr sut i lenwi'r ffurflen neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, darllenwch ein nodiadau canllaw.

Faint fydd y gost?

Ffi ymgeisio gychwynnol
Ffi o'r bron na ellir ei had-dalu o £2,000+TAW yw hon, a rhaid ei thalu adeg cyflwyno'r cais gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd dilys. Pan fyddwn ni wedi cwblhau'r gwaith, byddwn ni'n didynnu'r ffi ymgeisio o'r swm cyfnewid, felly dim ond y gwahaniaeth y bydd angen i chi ei thalu. Os dewiswch chi dalu trwy ddiffyg perthnasol, caiff y ffi ei had-dalu'n llawn.

Swm cyfnewid NEU ddiffyg perthnasol
Lle bo cynllun yn cael ei gyflawni gan Ddŵr Cymru, caiff yr incwm y bydd Dŵr Cymru’n ei wneud o'r datblygiad yn y dyfodol ei osod yn erbyn cost gwaith Dŵr Cymru wrth gyflawni'r cynllun.

Mae dau opsiwn i dalu am hyn. Gellir dewis swm cyfnewid - lle mae’r refeniw  y mae’r cynllun yn ei gynhyrchu ar gyfer Dŵr Cymru’n cael ei amcangyfrif a'r datblygwr yn talu unrhyw ddiffyg ar ffurf cyfandaliad, neu'r diffyg perthnasol - lle bo'r datblygwr yn ymgymryd i dalu'r gwahaniaeth go iawn yn flynyddol, a chaiff hyn ei ategu gan ddarpariaeth bond.

Er enghraifft, os yw'r cynllun yn costio £10,000 i Ddŵr Cymru ei gyflawni ac mae gwarantu refeniw o £8,000 i Ddŵr Cymru yn y dyfodol, yna bydd angen i'r datblygwr dalu'r gwahaniaeth o £2,000 difference.  Dim ond lle nad yw'r eiddo wedi ei heithrio rhag TAW y codir TAW.

Mae'r ddau'n amrywio yn seiliedig ar anghenion pob datblygiad unigol. 

Fel cwmni nid-er-elw, mae ein prisiau'n seiliedig ar gost cyflawni'r gwasanaeth yn unig.

Am fanylion ein prisiau, ewch i'n rhestr brisiau yma.

Peidiwch ag anghofio

  • Hyd yn oed os ydych yn archebu prif bibell ddŵr oddi wrthym ni, bydd angen i chi wneud cais am gysylltiadau dŵr newydd ar gyfer pob eiddo.