Helpu chi i
ymuno â'n rhwydwaith.

Dim ots a ydych chi'n berchennog tŷ sy'n ehangu eich cartref, yn adeiladwr ag ambell i eiddo newydd, neu'n ddatblygwr â safle o adeiladau newydd, gallwn ni eich helpu chi i gysylltu â'n rhwydweithiau dŵr a charthffosiaeth wrth amddiffyn ein hasedau.

Ein porth datblygu newydd

Rydyn ni wedi lansio ein porth datblygu newydd arloesol.

Mae rhagor o fanylion yma

Neges i gwsmeriaid gwasanaethau datblygu

Yng ngoleuni'r sefyllfa gyfredol ran lledaeniad Covid-19 (coronafirws) ar draws y DU, roeddwn i am eich diweddaru chi am y camau rydyn ni fel cwmni wedi bod yn eu cymryd i baratoi fel y gallwn amddiffyn iechyd a lles ein cydweithwyr, ein cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn. Mae hi'n bwysicach nawr nag erioed ein bod ni'n parhau i ddarparu dŵr yfed ar gyfer cwsmeriaid er mwyn eu galluogi i ddilyn canllawiau iechyd y cyhoedd a golchi eu dwylo. Fel cwmni sy'n darparu gwasanaeth cyhoeddus hanfodol, rydyn ni'n ymwybodol iawn o bwysigrwydd aruthrol cynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yn y cyfnod hollol ddigynsail yma. Er mwyn cyflawni hyn, rydyn ni wedi bod yn rheoli Tîm Rheoli Argyfwng ers sawl wythnos er mwyn cydlynu ein holl weithgarwch mewn ffordd strategol a sicrhau parhad gwasanaethau.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?
Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i gynnal gwasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid datblygu, a hynny wrth ddilyn y cyngor a gyhoeddwyd gan asiantaethau iechyd y cyhoedd yn ofalus. O ran ein gwasanaethau datblygu, mae hyn yn golygu bod nifer gynyddol o'n tîm yn gweithio gartref, a allai olygu newid o ran ffordd rydym yn mynd ati i ymdrin ag ymholiadau dros y ffôn a thrwy e-bost.

Mae'r effaith ar ein gwasanaethau'n gyfyngedig ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydyn ni'n sylweddoli bod y sefyllfa'n newid yn gyflym, ac felly rydyn ni'n monitro pethau'n ofalus er mwyn sicrhau y gallwn gymryd unrhyw gamau y mae angen eu cymryd a rhannu gwybodaeth â chwsmeriaid. Gallai hynny olygu bod angen i ni ddechrau blaenoriaethu rhai mathau o waith, yn enwedig gwaith yn y maes.

Yn amlwg, mae hi'n amser ymestynnol dros ben, ond gallwn eich sicrhau chi ein bod ni'n gwneud popeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol - ac y byddwn ni'n parhau i wneud hynny.

Byddwn ni'n darparu diweddariadau pellach ar eich cyfer maes o law, ond os oes unrhyw gwestiynau gennych yn y cyfamser, croeso i chi gysylltu â ni ar developer.services@dwrcymru.com neu roi galwad i ni ar 0800 917 2652.

Ddim yn siwr beth sydd ei angen arnoch?

Gallwn ni fod o gymorth.

Mae gennym ni lawer o wybodaeth ar y gwahanol gysylltiadau a'r ceisiadau y gallai fod eu hangen arnoch.

Gweld ein ceisiadau

A ydych chi'n adeiladu eich tŷ eich hun?

Neu efallai eich bod chi'n gweithio ar ddatblygiad tai? P'un a ydych yn adeiladwr am y tro cyntaf sy’n gweithio i adnewyddu un cartref presennol, neu’n ddatblygwr gyda safle sy’n cynnwys nifer o adeiladau newydd, gallwn eich helpu chi i gysylltu â'n rhwydweithiau dŵr a charthffosydd.

Gorau po gyntaf y byddwch yn ein cynnwys ni yn y broses.